Home

Virkningsgrad og varmefaktor

virkningsgrad - Store norske leksiko

Virkningsgrad er et mål på hvor effektiv en maskin eller en prosess er, og defineres som forholdet mellom tilført energi og utnyttbar energi. For en varmekraftmaskin som arbeider mellom to temperaturer T1 og T2, er den maksimale virkningsgraden η= (T1 - T2)·T1 Dette gjelder for en ideell maskin. I praksis er den faktiske virkningsgraden, kalt nyttevirkningsgraden, betraktelig mindre, og. Varmefaktor er et mål på effektiviteten. Vi bruker ofte begrepet virkningsgrad for å si noe om hvor effektivt energi blir overført. Hvis 40 % av energien som kommer inn i et system, kan brukes til det den var tenkt til, sier vi at virkningsgraden er 40 % Varmefaktor. Noen synes dette er litt vanskelig, og det er ikke så rart. Varmefaktor dreier seg om det tekniske ved en varmepumpe. Her skal du få en forhåpentligvis kort og enkel forklaring: Varmefaktor angir forholdet mellom varmepumpens avgitte varmeeffekt og varmepumpens tilførte effekt fra strømnettet. Kalles også effektfakto Jeg lurer på hva det står for? Og finnes det andre viktige verdier man bør kjenne til når en skal kjøpe varmepumpe? Mvh Matilda---Hei Matilda. Takk for spørsmålet ditt. COP står for Coefficient of Performance. På norsk bruker en gjerne benevningen «virkningsgrad» eller «varmefaktor»

Naturfag Påbygg - Hvor effektiv er varmepumpa? - NDL

Varmefaktor kalles også for effektfaktor fordi det bestemmer hvor mye varme (energi) som kommer ut av varmepumpen kontra hva strømforbruket ligger på. Funksjon er viktig Før du kjøper en varmepumpe er du viktig at du finner en som fungerer godt og som dekker ditt behov - Avfall og milj ø - Samferdsel Varmefaktor (SPF netto) - relatert til levert varme- og evt. kjøleenergi over en periode (kWh) 3 10.6.2010 Varmepumpekonferansen 2010 - NOVAP ηηη Midlere virkningsgrad for spisslastenhet (- Forsøk: Solceller og virkningsgrad. Forsøk. Forsøk: Solceller og virkningsgrad. I dette forsøket skal du undersøke hvordan ulike faktorer påvirker effekten til solceller, og beregne virkningsgrad. LK20. LK06. Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse.

Hva er varmefaktor? Varmepump

Forklaring på COP og SCOP verdi - Zave

 1. For å opprettholde varmepumpens virkningsgrad, er det nemlig viktig å forhindre at støvfiltrene går tette. Det betyr at du med jevne mellomrom må støvsuge eller på annen måte rengjøre filtrene. Velger du en gulvmodell, Pris og Kompromiss. COP/Varmefaktor
 2. Virkningsgrad er per definisjon forholdet mellom avgitt effekt og tilført effekt. Virkningsgrad er et enhetsløst tall med en verdi mellom 0 og 1. Virkningsgraden måles ofte i %; en virkningsgrad på 0.9 tilsvarer 90%. Termodynamikkens 2. lov forbyr virkningsgrader lik eller over 1. For varmepumper f. eks. så snakker man om varmefaktor.
 3. Virkemåten. En varmepumpe er en maskin som fremskaffer varme på en spesielt effektiv måte. Den benytter høyverdig energi (ofte elektrisitet) til å transportere lavverdig energi.Varmepumpen benytter seg av prinsippet at et fluid blir varmere hvis trykket økes, og blir kaldere hvis trykket reduseres.Ved å komprimere og ekspandere fluidet er det dermed mulig å flytte («pumpe») varme fra.

Virkningsgrad - COP Hva betyr effektfaktor (COP)? Angir forholdet mellom avgitt effekt og tilført effekt . Effektfaktor eller varmefaktor, ofte referert til som COP (Coeffiicient of Performance), Vanlig praksis er 20 °C innetemperatur og ulike utetemperaturer Effektiviteten av silisiumsolceller er teoretisk 28 prosent, i praksis mellom 15 og 24 prosent. For multikrystallinske celler ligger virkningsgraden 4-5 prosent lavere enn de monokrystallinske. Solceller som kan absorbere alle bølgelengder som sollyset består av, vil ha en teoretisk virkningsgrad på 85 prosent

Du kan også legge til en definisjon av Varmefaktor selv. 1: 21 4. Varmefaktor. brukes om brøkforholdet mellom energien (varmen) som blir avgitt, og energien som blir tilført en varmepumpe. Kilde: kosmossf.cappelendamm.no: 2: 0 0. Varmefaktor. ei varmepumpe har ein varmefaktor på 4 - Vi har en virkningsgrad på 117 prosent, sier Sagvik, og innrømmer at det høres ut som de bryter termodynamikkens lover. - Vi putter inn flis tilsvarende 8,8 megawatt og får 10,2 megawatt ut. Fjernvarmen i Akershus er likevel ingen evighetsmaskin. Det høye tallet skyldes en vanlig beregningsmetode i bransjen Varmefaktor = (Mottatt energi) / (Kjøpt elektrisk energi) Varmefaktoren bør i hvert fall være over 1, ellers er ikke systemet verdt å drive. En typisk varmepumpe har en varmefaktor på 4, som vil si at for hver kWh (kilowattime) man betaler for får man 4 kWh tilbake, som brukes til oppvarming av hus og hjem

Forside Energi og varme Luft-Vann Varmepumpe Virkningsgrad luft varmepumpe. Del på Twitter Del på Bakgrunnen for spørsmålet var egentlig muligheten for å sette en lufteventil i den ene gavlen på huset og ha en baderomsvifte i andre enden som starter sammen med varmepumpen og leder f.eks 100 m3/h til registeret da temperaturen der oppe. I denne oppgaven skal vi sammenligne et nytt og et eldre hus. Vi antar at begge husene er 160 kvm. Det nye huset er bygget etter Tek 10 og har et varmetap på 0.724 W/(m 2 K) . Det eldre huset er bygget i 1980 har et varmetap på omtrent 1.9 W/(m 2 K). Vi installerer en varmepumpe med varmefaktor (COP) på 3.5 i begge husene Varmefaktor = 4 betyr at du får ut 4 ganger så mye energi som du putter inn. F.eks. hvis man bruker 1 kWh (kilowattime) strøm så får man ut 4 kWh i form av varme. 1 kWh = 3 600 000 J Verdiene forutsetter optimal dimensjonering, drift og vedlikehold De nye tabellene inneholder veiledende verdier som skal kunne brukes ved beregninger av behov for levert energi. Verdiene skal brukes dersom årsgjennomsnittlig virkningsgrad eller varmefaktor ikke kan beregnes detaljert etter NS-EN 15316-serien eller tilsvarende metoder

Hva er varmefaktor? varmepumpertromso

Virkningsgrad er et tall mellom 0 og 1, eller mellom 0 og 100 %. Den forteller hvor mye av tilført energi en maskin klarer å utnytte. I forbrenningsmotorer er for eksempel virkningsgraden opp til 24 %. For en varmepumpe er den normalt mellom 30 og 50 %. For å få en pekepinn kan man ta en titt på virkningsgrad og varmefaktor. Du kan lese mer om strømforbruket til varmepumper her. Virkningsgrad av varmepumpe. Noe av det viktigste når man skaffer seg en varmepumpe er å vite hva slags virkningsgrad varmepumpen har et vannenergiverkt. Fra og med 2020 utgaven har vi også rettet fokus på varmepumper og inklu-dert to sentrale laboratorieøvelser knyttet til virkemåten til varmepumper og måling av varmefaktor for en slik pumpe. Alle tre temaene har fokus på virkningsgrad som fortsatt er et gjennomgående tema i naturfaget i videregående skole

Varmekraftverk virkningsgrad. Termisk totalvirkningsgrad er bestemmende for brenseløkonomien ved varmekraftverk (se varmekraftmaskin).Dersom man med brenselet (olje, kull og lignende) tilfører varmemengden Q1 (KJ/h) til kraftverkets dampkjel, utnytter denne varmemengden.Q2 = Q1 · ηk (kJ/h)Hvor ηk = kjelens virkningsgrad.Q2 gjenfinnes som varme i dampen som går fra kjel til dampturbin i. Først gjenvinnes varmen i fraluftsvarmepumpen, og så i den roterende varmeveksleren. Dermed gjenvinnes altså luftens varmeenergi, i stedet for at den går til spille. Den årlige effektiviteten av varmegjenvinningen til ventilasjonsaggregatet kan dermed komme opp i over 90%, og kombinert med varmepumpens varmefaktor (COP = 3 - 3,5) blir resultatet et ekstremt energibesparende aggregatet

COP/Virkningsgrad (Coefficient of performance): (Brukes bl.a. i sammenheng med vurdering av varmepumper) COP eller varmefaktor angir også forholdet mellom tilført og avgitt effekt. Men til forkjell fra årsvarmefaktoren, sier denne noe om forholdet ved gitte temperaturer Varmepumpens virkningsgrad SCOP (på årsbasis) avhenger av mange lokale forhold. Ved sammenligning spiller vanntemperaturen i oppvarmingskretsløpet en stor rolle. Kondensatorens temperatur som er utgangspunktet ved måling av COP, avhenger av temperaturen på både tilførselsvannet og returvannet; forholdet er ca. 2/3 ved tilførselstemperatur og 1/3 ved returtemperatur Se også «ord og utrykk» for mer info rundt de ulike begrepene. COP (coeffecient of performance) / Virkningsgrad. COP eller varmefaktor angir også forholdet mellom tilført og avgitt effekt, men til forskjell fra årsvarmefaktoren sier denne noe om forholdet ved gitte temperaturer. Jo høyere dette tallet er, jo mer sparer man Virkningsgrad = nyttbar energi/ tilført energi varmere klima, høyere energipriser og mer bruk av varmepumper og bedre isolerte boliger har dempet energibruken i hjemmet. Varmefaktor = 8 000 000 W / 2 500 000 W = 8 000 kW / 2 500 kW = 3,2. Virkningsgrad: nyttig energi/tilført energi * 100 %. Virkningsgrad - virkningsgraden for en energioverføring er forholdet mellom den nyttige energien vi henter ut og den energien vi tilfører. Energiøkonomisering - ENØK. ENØK handler om å på mest mulig effektiv og lønnsom måte utnytte energien

Dette kalles også COP-faktor (coefficient of performance) eller varmefaktor. COP-faktorer er øyeblikksverdier, og de avhenger av temperaturen på varmekilden og hvilken temperatur varmepumpen skal levere til varmesystemet (til inneluft, til varmt tappevann, romvarme eller kombinasjoner): COP øker jo lavere temperatur varmepumpen kan levere, og Hvis fordamperen hvert sekund henter 3000 J fra omgivelsene og pumpen gjør et arbeid på 1000 J per sekund, blir varmen som hvert sekund kommer ut av kondensatoren, lik 3000 J + 1000 J = 4000 J. Varmen Qlav som kommer inn i varmepumpen ved lav temperatur, pluss arbeidet W som blir utført på dampen, er lik varmen Qhøy som kommer ut av varmepumpen ved høy temperatur Virkningsgrad = nyttig energi/tilført energi * 100 %. Energiøkonomisering - ENØK. - Sparer penger med en varmefaktor på 3. Hvordan fungerer en varmepumpe? 1) Noen lysfotoner reflekteres, og andre farer tvers igjennom uten å treffe elektroner

Har noen målt reell varmefaktor for sin l/v varmpeumpe ? Produsentene oppgir COP (varmefaktor) under gitte betingelser (f.eks. +7), og de verdiene er gjerne svært høye. Metode kan være å ha kontinuerlig logging av tilført elektrisk energi, volumstrøm for varmebærer og temperatur på tur og retur samt utetemperatur varmepumper og hvordan de virker; gjøre enkle beregninger av varmefaktor (virkningsgrad) bruk av bioenergi til oppvarming; Introfilm Kjølemetode > Nytt Elev- og lærernettsted 2020. Nettressurser. Kosmos HS. https://kosmos-hs.cappelendamm.no/ (kosmos-hs.. virkningsgrad, responstid og kapasitet og derfor også dekningsgrad. Et hovedskille for ulike varmeløsninger går gjerne mellom luftbårne og vannbårne systemer. varmefaktor. Den vil derfor i liten grad differensiere på ulike typer varmepumper og deres egenskaper

Varmefaktor COP Effektfaktor, varmefaktor eller COP angir utbyttet fra varmepumpen «Coefficient of Performance» angir utbyttet fra (varmefaktoren hvor stor varmeeffekt og virkningsgrad de har, og hvilken brukstid de har. Det føres salgsstatistikk over salg av varmepumper i Norge. Norsk Varmepumpeforenin Her kommer ofte stilte spørsmål: Hva er COP? Effektfaktor eller COP beskriver ytelsen til varmepumper der og da. Effektfaktor beskriver hvor mye mer varmeeffekt du får ut av varmepumpen enn hva den bruker av strøm. Dette kalles også COP-faktor (coefficient of performance) eller varmefaktor. COP-faktorer er øyeblikksverdier, og de avhenger av temperaturen på varmekilden og

Resterendeenergi tages ud af den omgivende luft/jorden/vandet og den totale virkningsgrad for systemet bliver til sidst mindre end et. Mere korrekt benævnelse i dette fald er varmefaktor . Et system som virkelig havde en virkningsgrad større end et skulle være en evighedsmaskine , og er altså umuligt. Systemtænkning / samfundsperspektive Gode grunner til å velge en væske-til-vann-varmepumpe: Generelt: Bruker mindre energi enn direkte bruk av strøm til oppvarming. Bergvarmepumpe, jordvarmepumpe og sjøvarmepumpe oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur fra varmekilden

Naturfag Påbygg - Forsøk: Solceller og virkningsgrad - NDL

Virkningsgrad - Wikipedi

Test varmepumper 2020. Hvis du skal kjøpe en luftvarmepumpe og vil vite hvilken som er den beste i dag har du kommet helt rett! På denne siden skal vi nemlig se nærmere på hvilke luftvarmepumper som er kåret til best i test den siste tiden Virkningsgrad er per definisjon forholdet mellom avgitt effekt og tilført effekt. I en varmepumpe med varmefaktor 2, får man dobbelt så mye energi som man. Effekt på varmepumpe (virkningsgrad) - posted in Hus, hage og oppussing: Kort fortalt er varmepumper sagt å ha en virkningsgrad på En luft til luft-varmepumpe av god kvalitet koster mellom 15.000 og 20.000 kroner, og med pent stell og vedlikehold bør den holde i 15 år. Dersom du bor i et område med milde vintre eller lang fyresesong, passer denne typen fint for deg. Bor du et sted hvor det ofte er -25 °C om vinteren, vil du være avhengig av andre varmekilder, ettersom luft-til luft-varmepumper gir minst varme ved. Verknadsgrad er tilhøvet mellom tilført energi og utnyttbar energi, t.d. for ei maskin.. Ei varmekraftmaskin som arbeider mellom to temperaturar T 1 og T 2 målt i kelvin, K, har ein maksimal verknadsgrad η = (T 1 - T 2)xT 1 for ein ideell, reversibel maskin.. Nytteverknadsgraden for alle praktisk brukbare maskiner er langt mindre, høgast for dieselmotorar med ideell verknadsgrad 85 % og. LES MER varmefaktor for en varmepumpe, kondensasjonsvarme for vann og solfangeres virkningsgrad. Deler av heftet kan brukes som elevark under laboratorieøvelsene. Idéhefte for lærere er en serie fagdidaktiske hefter utviklet ved Program for lærerutdanning og Skolelaboratoriet ved NTNU i Trondheim

- Varmeteknikk: om hetevann og damp til oppvarming - Termodynamikk: 1. og 2. hovedsetning, om varme, arbeid og indre energi, isokor, isoterm, isobar og adiabatisk prosesser, kretsprosesser, virkningsgrad og energikvalitet - Kuldeanlegg: kuldeteknisk kretsprosess, p-h diagram, kulde- og varmefaktor, kuldemedier, dimensjonering av kuldeanleg Måske den bedste varmepumpe test, for de forskellige typer varmepumper 2020. Testen dækker luft/luft, luft/vand og jordvarme. Se test før du vælge 3 September-03 V.Novakovic NTNU-EPT 7 Energi og Effekt - Enheter 1 J = 1 Ws 1000 J = 1000 Ws 1 kJ = 1 kWs 3600 J = 3600 Ws 3,6 kJ = 1 Wh 3,6 MJ = 1 kWh 3,6 PJ = 1 TWh 103 = k - kilo 106 = M - mega 109 = G - giga 1012 = T - tera 1015 = P - peta 1018 = E - exa September-03 V.Novakovic NTNU-EPT Høy virkningsgrad - spesielt i kystnære områder med høy middeltemperatur. Lavere investeringskostnader enn vann/vann varmepumper som berg-, jord- og sjøvarmepumper. Ulemper. Varmepumpen har lavest varmefaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst (lite varme å hente i uteluft på de kaldeste dagene) Dette heftet er en lærerveiledning til støtte under laboratoriearbeid med varme-pumper og solfangere. Her beskrives virkemåte og oppbygning av varmep

Hvordan regne virkningsgrad på varmegjennvinneren

opptenningene og dermed bedre virkningsgrad. Sammenlignet med for eksempel radiatorer kan man ved installasjoner med gulvvarme velge en mindre akkumulator og beholde opptenningsin-tervallet, takket være den langsomtgående utlad - ningen. Den mindre akkumulatortanken med-fører innsparinger både når det gjelder plass og investeringskostnader og 60% for installasjo-ner i hhv yrkesbygg og boliger.Den horisonta-le aksen viser spesifikke CO 2-utslipp ved elek-trisitets-produksjon for en del IEA-land (jfr.tabell 2), mens varme-pumpens varmefaktor (COP) er skissert med hel-trukne og stiplede linjer i dia-grammet (blå sektorer). Avlesningen av prosentvis CO 2 reduksjon/-økning gjøre Ordene virkningsgrad, varmefaktor, COP og SCOP er forskjellige ord vi bruker for å beskrive hvor effektiv en varmepumpe er. Hva betyr COP? COP (eller coefficient of performance) sier hvor effektiv en varmepumpe er under gitte forhold. På norsk kaller vi gjerne dette varmefaktor eller virkningsgrad Høy virkningsgrad - spesielt i kystnære områder med høy middeltemperatur. Lavere investeringskostnader enn væske/vann varmepumper som berg-, jord- og sjøvarmepumper. Ulemper. Varmepumpen har lavest varmefaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst - det er lite varme å hente i uteluft på de kaldeste dagene reversibel, og optimaliserer mhp tiden og ∆T oppe og nede for å finne max virkningsgrad i praksis. Realistisk virkningsgrad FYS 3320 20 Reservoar temperaturer: T 1 og T 2 Gassens temperaturer: T 1W Kjøle- og varmefaktor 23 11.03.2013 D et v arme og k al de reserv oar har temperaturer hhv T 1 =

Den store varmepumpeguiden : Forbrukerråde

Halver energiforbruket til oppvarming med en varmepumpe. Luft-luft varmepumpen henter energi fra uteluften, hever temperaturen og avgir varmen til boligen din. Bra når du vil erstatte parafinkaminen med en fornybar løsning, eller kutte energikostnadene Tidligere brukte man ofte COP (Coefficient Of Performance), også kalt varmefaktor eller virkningsgrad , for å beskrive hvor mye varme en varmepumpe klarer å . Luft-til-luft- varmepumpe. Finnes det noen oversikt over de forskejllige bilenes varmepumper og virkningsgrad ? De fleste varmepumper får lavere virkningsgrad når det er veldig kaldt Her beskrives virkemåte og oppbygning av varmepumper og solfangere, supplert med forslag til illustrerende eksperimenter. Ved siden av en lang rekke enkle eksperimenter, beskrives måling av varmefaktor for en varmepumpe, kondensasjonsvarme for vann og solfangeres virkningsgrad. Deler av heftet kan brukes som elevark under laboratorieøvelsene Solfangere reduserer driftstiden på varmepumpen, noe som gjør at ytelsen og livslengden på varmepumpen øker. Samkjøres solfangere og varmepumper får du utnyttet solenergien hele året! Større anlegg. Det er energieffektivt å kjøre en kombinasjon av sol og varmepumper ved større anlegg, og dette er en løsning som mange konverterer til

NIBE F2040 er en luft-vann-varmepumpe som passer for både boliger og næringsbygg. Vil kunne redusere oppvarmingskostnadene med opptil 75 Virkningsgrad. Virkningsgrad: Kan oppgis i prosent eller som en varmefaktor. Teoretisk maksimal virkningsgrad oppgis ofte i prosent. Det forteller oss hvor mye av den tilførte energien som blir utnyttet. En brenselcelle har høy virkningsgrad sammenlignet med en bensindrevet motor. Virkningsgrad oppgitt i prosent Virkningsgrad er ofte oppgitt i prosent, eller som et tall mellom 0 og 1. Dette tallet sier noe om hvor mye energi varmepumpen klarer å utnytte av det den får tilført, og ligger vanligvis mellom 30 - 50 prosent

Virkningsgrad er et tall mellom 0 og 1, eller mellom 0 og 100 %. Den forteller hvor mye av tilført energi en maskin klarer å utnytte. I forbrenningsmotorer er for eksempel virkningsgraden opp til 24 %. For en varmepumpe er den normalt mellom 30 og 50 % - men dette er strengt tatt bare interessant for de som utvikler varmepumper Virkningsgrad kaller vi en størrelse som beskriver effektiviteten til en energiomvandler. Det er tre størrelser i spill: Tilført, avgitt og tapt effekt. = + Virkningsgrad er per definisjon forholdet mellom avgitt effekt og tilført effekt. Virkningsgrad er et enhetsløst tall med en verdi mellom 0 og 1 Test varmepumper 2020 Kjølemaskiner og varmepumper i praksis. Teoretisk kan en høyere virkningsgrad oppnås også ved. Gitt at en luftvarmepumpe går på full effekt og er godt innenfor virkeområdet. Varmepumpe på maks effekt, virkningsgrad og innstilling av ønsket temp. Stasjonsundervisning: varmepumpe - elevenes arbeidsark

Teoretisk og reell COP (varmefaktor) COPcarnot COPreal 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 40 35 30 25 20 15 10 5 Delta-T avgivelse-kilde Carnot virkningsgrad v} Y Carnot COP: Carnot virkningsgrad (eksergi virkningsgrad) NVE og våre samarbeidende bore entreprenører, · Bergvarme pumpen oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur fra varmekilden. · Høy og stabil temperatur fra energi brønn gir høy virkningsgrad gjennom hele året • Høy virkningsgrad - spesielt i kystnære områder med høy middeltemperatur. Ulemper • Varmepumpen har lavest varmefaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst - det er lite varme å hente i uteluft på de kaldeste dagene. Dermed har du større behov for tilleggsvarme enn ved bruk av væske-til-vann-varmepumpe Dekkes 2 promille av Norges areal med solfangere (virkningsgrad 50%) og solceller (virkningsgrad 12,5%), tilsvarer dette hele landets årlige energiforbruk. HYSS - Hybrid Solar System - er en innovativ kombinasjonsløsning som utnytter solvarme og varmepumpe- teknologi på en optimal måte

Spør en energirådgiver! - Miljolare

 1. gsbehov energi og effekt: under 15 kWh/m² &
 2. Forklar begrepet virkningsgrad . Virkningsgraden forteller N-siden øverst, p-siden nederst. Elektronene vandrer fra n-siden (fosfor) til p-siden (bor). En positiv og en negativ elektrisk side (n+, p-) Varmefaktor = varmeenergi som blir avgitt delt på energi som blir tilført
 3. Teoretisk og reell COP (varmefaktor) COPcarnot COPreal 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 40 35 30 25 20 15 10 5 Delta-T avgivelse -kilde Carnot virkningsgrad Carnot Carnot COP: Carnot virkningsgrad (eksergi virkningsgrad)
 4. Varmefaktor (COP) En varmepumpes virkningsgrad måles i varmefaktor, også kaldet COP (Coefficient Of Performance): hvor meget varmeenergi som genereres per tilført elenergi. For eksempel af 1 kWh el får man 4 kWh varmeenergi ud, altså med en varmefaktor på 4 (COP 4)

Med en virkningsgrad på 1,4 gir det et utslipp på 144 gram CO2 per kWh levert energi. Hvis man skal ta utgangspunkt i at en elvarmepumpe brukte strøm som hadde NVEs varedeklarasjon i 2011, 307 g CO2/kWh, og at den har en årsvirkningsgrad på 2,4, ville den medføre et utslipp på 128 g CO2 per kWh levert energi, går det fram av notatet Bergvarmepumpe og jordvarmepumpe oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur fra varmekilden. Ingen støybelastning utendørs. Lang levetid. Ingen lokale utslipp av partikler i motsetning til for eksempel vedfyring. Lave drifts- og vedlikeholdskostnader COP-verdien, eller effektivitet, illustrerer forholdet mellom inngangs- og utgangseffekt under visse værforhold; ved 7° C utvendig temperatur og 20° C innvendig temperatur. Dess høyere COP-verdi dess bedre er effektiviteten. COP står for Coefficient of Performance. På norsk bruker en gjerne benevningen «virkningsgrad» eller «varmefaktor»

Varmepumpe - Wikipedi

Høy og stabil temperatur på varmeopptakskilden gir høy årsvarmefaktor. og mva. Bereg- ninger som viser varmepumpens ytelse, anleggets år varmefaktor inklusivt eventuelt pumper og spiss- last, forventet energibesparelse (kWh/ år) og energidekning (%), årskostnad (kroner/år), spesifikk varmepris (kroner/ kWh) og inntjeningstid (år) Bensinmotorer opererer vanligvis etter stempelprinsippet. Unntaket er Wankelmotoren. Firetaktsmotoren er mest vanlig fordi den har virkningsgrad på omkring , noe som er høyt i forhold til totaktsmotoren. Ulempen med firetaktsmotoren er at den er relativt tung og komplisert i forhold til arbeidet den kan utføre, derfor Det skilles mellom momentan varmefaktor ved en gitt tilstand og mildere varmefaktor i løpet av året. Den siste vil normalt være lavere, Betrakter en kun temperaturen i luftstrømmene vil en oppnå svært høy virkningsgrad * Investeringskostnadene er relativt moderate * Gunstige driftsbetingelser,. Disse sammenhengene og uttrykkene forventer vi at du husker til eksamen Du må også kunne bruke varianter av ligningene. • 1. hovedsetning for lukket og åpent system. • 2. hovedsetning for lukket og åpent system. • Sammenhenger for ideell gass: - Ideell gasslov: pV = mRT dvs pv = RT. - k = cp/cv - dh = cpdT og du = cvd

Ovnens virkningsgrad er svært viktig for den faktiske vedprisen. Fuktinnholdet i veden er også svært viktig; an­befalt fuktighet for tørr bjørkeved er 20 %. Dyrt å kjøpe i småsekker, Varmepumpen har lavest varmefaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst Avsnittet om virkningsgrad er litt vel kort og i beste fall upresist. Effektiviteten av SILISIUMsolceller med én innebygget p-n diode er teoretisk ca 30%. Forsøk - Solceller og virkningsgrad. Solfanger. Solovn. Forsøk - Varmefaktor i ei varmepumpe. Blytreet. Galvaniske elementer. Hydrogen som energibærer ; Hva er virkningsgrad for en.

Virkningsgrad - CO

Record vindmølle kraft til postene. Skriv effekt i watt. Merk formelen du ferdig: Power=0,5 x lufttetthet x rotor feide området x vindhastighet cubed x varmefaktor x generator virkningsgrad x girkasse /lagrene effektivitet Tips og advarsler . br> Mål strømmen på en dag med gjennomsnittlig vind for en standard mål Alternative energikilder, Mål: -forklare hvordan en solfanger, en varmepumpe og et solcellepanel fungerer -forklare virkningsgraden for de tre eksemplene, Fra læreplan: gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden, Virkningsgrad -Hvor mye av energien vi klarer å utnytte. Dette heftet er en lærerveiledning til støtte under laboratoriearbeid med varme-pumper og solfangere. Her beskrives virkemåte og oppbygning av varmepumper og solfangere, supplert med forslag til illustrerende eksperimenter. Ved siden av en lang rekke enkle eksperimenter, beskrives måling av varmefaktor for en varmepumpe, kondensasjonsvarme for vann og solfangeres virkningsgrad Høy virkningsgrad - spesielt i kystnære områder med høy middeltemperatur. Utedelen avgir noe støy og kondensvann ved avriming som må ledes vekk gjerne med varmekabel. Noe kortere levetid i forhold til en væske/vann varmepumpe. Sammenlign ulike varmepumpers varmefaktor ved samme temperatur

For at få en pejlemærke kan man se på virkningsgrad og varmefaktor. Virkningsgrad . Noget af det vigtigste når man anskaffer sig en varmepumpe er at kende pumpens virkningsgrad. Du må først og fremmest finde ud af, hvad du har behov for i din bolig, og derefter vælge den varmepumpen som kan dække dette behov Virkningsgrad: 5,52 Lydnivå: 20db(A) Fabrikkgaranter drift ned til -25 grader Har 10 grader vedlikeholdsfunksjon. Pris kr. 20 900,-Pris inntil 4 meter røropplegg, montering og mva Last ned produktark Last ned brosjyr Bygg og anleggsteknikk ved Mosjøen videregående skole. 271 liker dette. Bygg & anleggslinja ved Mosjøen vgs har to vg1 klasser i bygg og anleggsteknikk, og en vg2 klasse i byggteknikk, dvs tømrer,.. Lovs virkningsgrad: Dersom både primærressurs og nyttiggjort energi er exergi er Vannet har frosset og avgitt 5400 kcal = 6 kWh 0,3 kW el. inn Bøtte med vann 10 timer i kjøleskapet Bøtte med 60 l vann Energi tilført rommet: Elektrisk energi (exergi) , 0,3 kW i 10 timer = 3 kWh Varme tatt fra vannet ved faseovergangen = 6 kWh Varmefaktor = Energi tilført rommet / betalt energi (el.) = (3.

solceller - Store norske leksiko

676 a Efekten er avhengig av innstrålingen Standard beregning av virkningsgrad from IET MISC at Norwegian Univ. of Science & Technolog Panasonic Varmepumpe CS-TZ25TKEW / 3 innendørs Panasonic Varmepumpe CS-TZ25TKEW / CU-3Z52TBE Varmepumpe Panasonic multisplit Koble til 3 innendørs enheter med en utendørsenhet. Nytt PM 2,5 filter PM 2,5 er en luft forurenser som kan påvirke menneske

COP er en forkortelse for coefficient of performance = varmefaktor og viser forholdet mellom energi inn og energi ut ved et sett av forhåndsdefinerte parametere. COP 3 betyr således at du får 3 ganger så mye energi ut som det du putter inn. 1 kW energi inn (i form av elektrisitet) blir til 3 kW energi (i form av varme) ut Hva er en varmepumpes funksjoner og hva kan du spare? Dette forholdet kaller vi varmefaktoren til varmepumpa. En luft-til-vann- varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft og. Når det gjelder varmepumper snakker man ofte om varmefaktor (COP), eller virkningsgrad. Alternativ energi - varmepumper, solfangere og solceller for framtiden 54 berg og sjø holder en stabil temperatur hele året. varmepumper, med jevn drift og høy virkningsgrad gjennom hele fyringssesongen. Den mest brukte løsningen i vår region er bergvarme. Dette innebærer boring av hull, gjerne 150-200 En fordel med varmepumper er at de oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesonge Varmepumpe- og solvarmeanlegg er to teknologier som går sammen som hånd i hanske. I kombinasjon gjør de hverandre mer effektive og mer holdbare. Solfangere kan enkelt kobles sammen med varmepumper. Dette gjelder alle størrelser av anlegg Både solfangere og solpaneler kan ha store variasjoner i helning og retning uten å miste alt for mye virkningsgrad. På de nordiske breddegrader er forskjellen i virkningsgrad mindre enn 10% om solfangerne eller solpanelenre plasseres i himmelretning mellom sørøst (135°) og sørvest (225°) og med en helning på mellom 25° og 65° fra horisontalplanet

Høy virkningsgrad, særlig i kystnære områder med høy gjennomsnittstemperatur. Du kan få støtte fra Enovas tilskuddsordning for boliger, Det sikrer optimalt varmeopptak, men under avriming synker anleggets varmefaktor. Fuktig og saltholdig luft ute kan forkorte levetiden til utedelen. Utedelen lager litt lyd Høy virkningsgrad - spesielt i kystnære områder med høy middeltemperatur. Lavere investeringskostnader enn væske/vann varmepumper som berg-, Det reflekteres trolig i ytelsen, hevder dansk ekspert. Ulemper. Varmepumpen har lavest varmefaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst. Hva betyr det? 2 Hvordan kan en lyspære ha en virkningsgrad på 100 %? 3 Hva står varmefaktoren til en varmepumpe for? 4 Hvilken sammenheng er det mellom utetemperatur og varmefaktor? 43

Definisjon og Betydning Varmefaktor

Virkningsgrad: 117 prosent! - Tu

 1. Høy virkningsgrad, spesielt i kystnære områder med høy middeltemperatur. Lavere investeringskostnader enn væske/vann-varmepumper. Varmepumpen har lavest varmefaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst - det er lite varme å hente i uteluft på de kaldeste dagene
 2. Energibruk i framtiden - vgs: Forarbeid Newto
 3. Virkningsgrad luft varmepumpe - ByggeBoli
 4. Naturfag VGS - regneoppgaver UngEnerg
 5. matematikk.net • Se emne - Naturfag, varmefaktor
 6. Virkningsgrader for varmeanlegg på høring standard

Virkningsgrad pumpe — virkningsgrad kaller vi en størrelse

 1. Varmepumpe - Få tilbud & pris på varmepumper TjenesteTorge
 2. Fornybar energi - NTN
 3. Varmekraftverk virkningsgrad, varmekraftverk, eller
 4. Varmegjenvinning på over 90 prosent! Exven

COP / Virkningsgrad - Infoklikk

 1. Radiatorer og varmepumpens varmefaktor - Purmo Blo
 2. Ord og uttrykk - Fujitsu Varmepumpe
 3. Kosmos SF: Løsningsforslag kapittel 6 (2013
 4. Energi - Daria.n
 • St johann im pongau webkamera.
 • Hva er grunnleggende i en god relasjon?.
 • Eide norooz 2018.
 • Småbruker kryssord.
 • Broccoli protein.
 • Tøcksfors handelspark.
 • Cn tower in canada.
 • Fossile energikilder.
 • Traumfrau gesucht walther schauspieler.
 • Fysioterapi behandlingsmetoder.
 • Tidsur kjøkken.
 • Tidal app for samsung smart tv.
 • Wörthersee schifffahrt pyramidenkogel.
 • Maximum 8 grunnbok.
 • Ny fane i gmail.
 • Geschwindigkeitsregelanlage passat b8.
 • Las vegas knights schedule.
 • Svømming bryst øvelser.
 • Ta med 4 åring i begravelse.
 • Partyking.
 • Se og hør svensk bryllup.
 • Villhund australia.
 • Ord og uttrykk fra 90 tallet.
 • Stofflwirt ossiacher see speisekarte.
 • Red curry biff.
 • Musikterm korsord.
 • Elves lego film.
 • Cities skylines basic guide.
 • Mein hund marley und ich film.
 • Rema 1000 holtandalen.
 • Apollo hårerstatning priser.
 • Nasjonal vegdatabank.
 • Panasonic rf d10 elkjøp.
 • Mango gøteborg.
 • Møller bil kokstad bruktbil.
 • Våtstøvsuger jula.
 • Hvor mange kalorier i en mandarin.
 • Feueropal sternzeichen.
 • World's fastest car koenigsegg.
 • Blåmandag på engelsk.
 • Ammekurs stavanger.