Home

Attraktivitet kommuner

Noen kommuner har ikke engang SFO-tilbud på onsdager, hvis det ikke er nok søkere. Det kan koste mye på et lite sted å være én av de to småbarnsforeldrene som ønsker plass på SFO når alle andre barn er hjemme. Mange kommuner i Innlandet har heller ikke SFO-tilbud i ferier, eller foreldre må betale ekstra og dyrt for å få tilbudet Kommunene i Akershus har stort sett en mye bedre flyttebalanse enn arbeidsplassveksten tilsier. De fleste kommunene i Sogn og Fjordane har på Måle steders faktiske attraktivitet, når strukturelle forhold er korrigert for - strategisk verktøy for å måle framgan Mange norske kommuner har heftige ambisjoner om folkevekst. Kunnskapen om hva som skaper vekst, står ikke nødvendigvis i stil med ambisjonene. Nå gir en ny matematisk modell økt innsikt i hva som gjør et sted attraktivt Stange kommunes overordnede mål for å skape bolyst: utvikle et livskraftig lokalsamfunn med varierte botilbud Hvordan et sted oppleves og oppfattes blir stadig viktigere for valg av bosted. Etter hvert som den materielle levestandarden øker for mange, vil spørsmålet om livskvalitet bli mer aktuelt

Attraktive kommuner? - HA Debat

Varför är attraktivitet viktigt? Den tilltagande globaliseringen förändrar villkoren för regioner att påverka sin egen utveckling. Tillväxtanalys menar att denna förändring får olika konsekvenser för kommuner eller regioners egna handlingsutrymmen och vad man kan påverka Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper Velkommen til Horten kommunes hjemmesider. Oppvekst Skole, SFO, barnehage, barnevern, helsestasjon, familiehuset, PPT, voksenopplæring, barnehabilitering; Helse og.

Slik får du kommunen til å vokse - forskning

Midtre Gauldal er også den av de fire kommunene som har best utsikter for å oppnå vekst i framtiden, på grunn av at lokaliseringen er mer gunstig enn de andre kommunene. Det vil være en fordel å slå seg sammen med en kommune med høy attraktivitet og vekstutsikter. På den andre siden er Midtre Gauldal lite integrert med Oppdal vre Eiker Kommune 2 Tema Kommuneplan Kommuneplan Tema 3 vre Eiker Kommune 1. SAMMEN SKAPER VI ET LIVSKRAFTIG ØVRE EIKER 5 2. OM KOMMUNEPLANEN 6 3. SATSINGSOMRÅDENE 3.1. Visjon, verdier og attraktivitet 11 3.2. Regional drivkraft 12 3.3. By- og stedsutvikling 14 3.4. Barn og unge 18 3.5. Levekår og livskraft 20 3.6. Miljø, klima, energi og. Regional analyse forsøker å beskrive og forklare drivkreftene bak utviklingen i norske kommuner og regioner. I de regionale analysene beskriver vi og analyserer utviklingen i et område med hensyn til viktige utviklingstrekk: arbeidsplasser og sysselsetting, befolkning og demografi, næringsutvikling og attraktivitet Norsk kulturindeks 2020: Nye kommuner gir nye resultater. 21.10.2020. Ny rapport om forsøk med kommunalt ansvar for varig tilrettelagt arbeid. 07.10.2020. Mobbede barn vil ikke på skolen. 06.10.2020 «Tett på» for å få ned sykefraværet. 21.09.2020. Tiltak for økt innovasjon i små distriktskommuner utdanningsnivå og boligpriser i norske kommuner. Kultur og attraktivitet Sammenheng mellom kulturtilbud, bostedsattraktivitet, utdanningsnivå og boligpriser i norske kommuner. 11 De strukturelle forholdene som vi har nevnt, vil til sammen gi en forventet nettoflytting til et sted

Bolyst og attraktivitet - Stange kommun

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av Kongsbergsamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, Næringsutvikling, vekst og attraktivitet,. Kommuneplanen for Horten kommune består av en samfunnsdel og en arealdel . Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet for hele den kommunale virksomheten og vår kommuneplan gjelder for de nesten 15 årene. I tillegg er det laget en egen kommunedelplan for Horten sentrum (sentrumsplanen) På vårt Frokostmøte den 10. mars informerte Næringssjef i kommunen Per Velde om verdiskapning og attraktivitet i vår kommune og resten av landet. Kommunen har bestilt rapporter fra Menon og Telemarksforskning. Vedlagt er to rapporter fra Menon og en lenker til rapporten fra Telemarkforskningen. 1) Menon: Måltall - verdiskaping Viser privat verdiskapning for: a) Haugalandet Les me Kommunen har bl.a. gjennom sitt eierskap i VIDU AS vist hvordan arbeidstrening og inkludering kan inngå i virksomheter som er drivere i stedsutviklingen. Bedriften VIDU står bak lysstøperi, bakeri, servering og internettkafé, driver turistinformasjon, reparasjoner og gjenbruk, og har utviklet ulike tjenester som støtter opp under lokalsamfunnet

NHOs Kommune N

5. plass i fylket i kommuneNM. NHO sitt kommuneNM NHO sin nettside NHO rangerer årlig kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Holmestrand kommune kom totalt på femte plass i årets måling i det nye storfylket. Godt over landsgjennomsnittet på næringsli Attraktivitet. Regionrådet for Midt-Buskerud har attraktivitet som satsingsområde. I det legger vi tre B'er: Dette temaet handler mye om tiltak som gjennomføres av den enkelte kommune, men regionrådet har blant annet bidratt økonomisk til flere stedsutviklingsprosjekter de siste årene.

Sola til topps i Kommune-NM. Sola er tilbake på førsteplassen i NHOs rangering av norske kommuners attraktivitet og vekstkraft. Sola skal være en attraktiv kommune, både for folk og næringsliv Elisabeth Tønnessen - Sola kommune har over flere år vært helt i front med å legge til rette for næringsutvikling Kommunene som har firedagers skoleuke er små og rurale. Det er kommuner som lider av fraflytting. Det er synd at disse kommunene, som er så opptatt av omdømmet sitt og som bruker betraktelige ressurser på å få folk til å flytte dit, ikke har et fremtidsrettet tjenestetilbud Ålesund kommune sin visjon er: Nasjonal slagkraft, regional attraktivitet, og lokal identitet. Lokal identitet er eit fundament for mangfald og skaparkraft. Mangfald og skaparkraft gir attraktivitet. Attraktivitet gir tiltrekkingskraft. Tiltrekkingskraft gir nasjonal slagkraft. Ålesund kommune vil Kommune-NM måler kommunenes økonomiske bærekraft og potensiale for vekst. Sånn sett kan en si at kåringen også måler attraktivitet for næringslivet, skriver Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om kåringen. I årets Kommune-NM kommer Lier kommune på tiende plass blant aller landets kommuner Modell for god internkontroll. I kommunesektoren er internkontrollarbeidet omfattende og komplisert. Det kan være vanskelig å få oversikt. Derfor har KS utviklet en samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner

Suksessrike distriktskommuner anno 2018 - Distriktssentere

De leveres i tre ulike rapporter for kommuner, regioner og fylker. Analysene inneholder: Attraktivitetsmodellen - analyse av stedlig attraktivitet. Hvor stor tiltrekningskraft har kommunen/regionen/fylket på bedrifter, besøk og bosetting, og hvorfor? Det er flere forhold som påvirker om og hvor raskt et sted vokser RISØR KOMMUNE Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet Regionalt næringsfond for Østregionen • Opprettet som tiltak i 1991 på grunnlag av statlige tildelinger av næringsfond til kommunene. • Skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og sysselsetting. Tilsagnsbreve NHOs kommune-NM Størst fremgang for Søgne, Arendal og Åmli . Søgne, Arendal og Åmli er de tre kommunene på Agder som har hatt størst fremgang det siste året. Dette viser tallene fra NHOs kommune-NM for 2019. NHOs kommune-NM er en årlig rangering av alle norske kommuner etter attraktivitet og loka Hvert år kårer NHO Norges mest næringsvennlige kommune. Den kåringen kommer Ullensaker godt ut av i år. NHO måler kommunens kommunens attraktivitet for næringslivet gjennom økonomiske bærekraft og potensiale for vekst. Artikkelen fortsetter under annonsen Kommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommune økonomi. Tallgrunnlaget er.

NHO rangerer landets 356 kommuner etter attraktivitet og mål på vekstkraft i sin kåring. Resultatet er en oversikt over hvilke kommuner bedrifts-organisasjonen mener er attraktive for næringslivet på ulike måter Dette krever en stor innsats. For å lykkes må en attraktiv kommune mobilisere hele kommunen. Tillit er et stikkord for å forklare hvorfor noen kommuner lykkes bedre enn andre i en slik mobilisering. I figuren under har vi skissert hvilke aktører som er viktige for å skape attraktivitet i en kommune

Vad är attraktivitet? - Svensk Tillväxtstrateg

 1. 1 Tiltaksplan attraktivitet Øvre Eiker kommune. 2 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Forslag til tiltaksplan for attraktivitet vedtas. Begrunnelse Det er ønskelig å ha større fokus på områder som i større grad kan synliggjøre Øvre Eikers sterke sider
 2. Sammen for attraktivitet og grønne reiser Innherredsbyen er et samarbeid om en bærekraftig og felles areal- og transportstrategi for kommunene på Innherred i Trøndelag. Bedre samordning av areal- og transportutviklingen i regionen skal knytte Innherredskommunene tettere sammen med hverandre og resten av Trøndelag
 3. Dette er den første av to rapporter som skal gi et faglig underlag for Hamar kommunes evaluering av gjeldende Strategisk Næringsplan (2002-03) og for utarbeiding av forslag til hovedmål for kommunens næringspolitikk som ledd i revisjon av kommuneplanen 2009-2020. Rapporten Befolkning, næringsliv o
 4. Kommunens omdømme og attraktivitet for beboere og næringslivet kan også bli påvirket dersom kommunen ikke klarer å gjennomføre tiltak og oppnå sine omstillingsmål. I denne sammenheng kan klimakommunikasjon og tidlig dialog med lokalsamfunnet spille en forebyggende rolle
 5. g av kommuneplanen. Samfunnsdelen bygger på god dialog med og innspill fra andre myndigheter. De politiske vedtakene i planprosessen er godt forberedt og forankret
 6. Attraktivitet handler om stedets egne kvaliteter. Besøk. Regionale. Basis. Bosted. Arbeidsplasser. Befolkning. Hvordan stedet blir attraktivt å bo i og flytte til. Hvordan stedet blir attraktivt å besøke

Kommune 1,1 Andel 0,6 Vekst 0,5 Privat sektor-11,7 Andel-0,9 Vekst-10,8 Figur 3: Avvik mellom arbeidsplassveksten i Kvam og i Norge de ti siste årene. Alle tallene viser hva avviket utgjør som prosent av samlet sysselsetting i Kvam. Fargene viser hvordan kommunen rangerer blant de 428 kommunene i landet for det spesifikke avviket Kommune NM 2018 måler norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet innenfor fem kategorier som er særlig viktig for bedriftene. Disse er: 1) Næringsliv og privatøkonomi, 2) kompetanse, 3) sysselsetting og arbeidsmarked, 4) befolkningssammensetning og 5) kommuneøkonomi

Fakta och exempel kring lokal attraktivitet - Tillväxtanaly

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft, basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2019 Utviklingstrekk for attraktivitet og senterstruktur i Telemark 2013 Beskrivelse og enkel analyse referert fra verkstedene med kommunene. Heftet er basert på arbeid av Asplan viak ved Paal Grini, Telemarksforskning ved Knut Vareide og Telemark fylkeskommune som et grunnlag til Regional plan for samordna areal og transport i Telemar for attraktivitet der «attraktivitetsbegrepet» er knyttet opp mot forhold som er unike ved steder, og som kan påvirkes lokalt. Modellen skal hjelpe oss med å forstå hvordan vi kan utnytte Løten kommunes drivkrefter (kommunens attraktiviteter) som kommunen kan påvirke Stedlig attraktivitet defineres som den nettoflyttingen til kommuner og regioner i Norge som ikke skyldes vekst i antall arbeidsplasser. Stedlig attraktivitet kan også beskrives som nettoflyttingen når virkninger av arbeidsplassveksten er trukket fra

Besøk Region ale . Basis . Bosted . Arbeidsplasser . Befolkning . Attraktivitet handler om stedets egne kvalitete Oppdragsgiver(e): Porsgrunn kommune Resymé: Denne rapporten beskriver utviklingen i Porsgrunn med hensyn til befolkning, arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Telemarksforsking, Boks 4, 3833 Bø i Telemark. Org. nr. 948 639 238 MV

Norges kommuner - Wikipedi

NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Kommune-NM 2020 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2019. Kommunene som rangerer høyest i Kommune-NM ligger typisk i Østlandsområdet,. Kommunen har gått sammen med tre utbyggere for å bygge det neste store boligfeltet i Kodlidalen på Ålgård. Hvordan er utviklingen i prosjektet og hvilke trender ser utbyggerne ift bosetting? Og hvordan kan kollektivtilbudet påvirke attraktivitet og tilgang på arbeidskraft Kommunen samarbeider med Nye Sandnes kommune og andre relevante aktører for utvikle framtidens turistinfrastruktur for Lysefjorden. Strategi 3: Attraktivitet: Kommunen må arbeide for en bærekraftig utvikling av Preikestolen og Lysefjorden Busterud konstaterer at kommunene på Hedmarken vokser: - Ringsaker har brukbare tall. Ringsaker er veldig den eneste kommunen som kan være fornøyd med utviklingen hittil i år, sier Busterud. Sterke tall for Løten. Løten kommune opplevde en svikt i folketallet i første kvartal på hele 48. TILFREDS: Ordfører Marte Larsen Tønseth i Løten

Hvordan brukes befolkningsprognoser? – Distriktssenteret

1. Vekstkraft og attraktivitet Vekstkraft og attraktivitet skal bidra til å løfte kommunen og regionen. Et variert og spennende næringsliv, livskraftige bygde- og lokalsamfunn og gode utdanningsmuligheter gir fortrinn med tanke på attraktivitet, vekst og videre utvikling. Kommunen må i samarbeid med andre sikre et variert tilbud a Bergen kommune ønsker å fremme mulighetene for kvalitet i hvert enkelt tiltak. Arkitektur+ setter fokus på bymiljø, byrom, møteplasser, Å styrke Bergens egenart og attraktivitet både lokalt og internasjonalt med forbilledlig og nyskapende arkitektur Tittel: Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar Forfatter: Per Kristian Alnes, Svein Erik Hagen, Arne Vasaasen & Morten Ørbeck ØF-rapport nr.: 09/2009 ISBN nr.: 978 -82 7356 654 6 ISSN nr.: 0809-1617 Prosjektnummer: 10331 Prosjektnavn: Evaluering av strategisk næringsplan Hamar Oppdragsgiver: Hamar kommune Prosjektleder: Morten Ørbeck Referat: Dette er første av to rapporter som.

Kartbank Skåne - Region Skåne

Horten kommun

 1. Kommunen bør stimulere til å skape åpne sosiale og kulturelle treffsteder i nærmiljøet. Infrastrukturen må bidra til at treffsteder brukes. Attraktivitet og tiltrekningskraft «Forsterke Kristiansand sin attraktivitet og tiltrekningskraft» Flere av innspillene fra gjestebudene på dette temaet ligner i innhold på innspillene til tema 1
 2. Kommunen er pådriver for utvikling av en internasjonalt ledende bycampus og innovasjonsdistrikt i Trondheim, og for utvikling av Nordens beste studieby. Sammen med lokale og regionale partnere skal kommunen styrke byens attraktivitet, og synliggjøre denne nasjonalt og internasjonalt. Trondheim kommune ønsker nye virksomheter velkommen
 3. NHOs årlige rangering av Norges kommuner, som måler kommunens attraktivitet for næringslivet gjennom økonomiske bærekraft og potensial for vekst. Kommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltagelse,.

Fylkesrådet i Troms gjorde den 9. mai 2017 i sak 109/17 vedtak om å innvilge omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Bakgrunnen for omstillingsstatusen er blant annet en svært høy andel sysselsatte i offentlig sektor (bare 1 av 3 jobber i privat sektor), fallende folketall over mange år og en utfordrende demografi Ordfører. Odd Stangeland er ordfører for Eigersund kommune og har sitt kontor i 4. etasje på rådhuset. Mer Sandefjord kommune klatrer til 39. plass i NHOs kommune-NM 2020, 11 plasser opp fra i fjor.I kategorien næringsliv og kommuneøkonomi er vi nummer én i fylket. I kåringen rangeres kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi

Grunnkart. Flyfoto. Gang Regionplan Lister 2030 blir tredje generasjons plan for utvikling av Listerregionen vest i Agder. Planen omfatter kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Hovedmålet med Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår Samarbeidet mellom kommunen, universitetet og industrien er spesielt viktig, sier hun. NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Kommune-NM 2020 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2019 Vang kommun

Årlig rangering: Kommune-NM er en årlig rangering av økonomi og næringsliv i norske kommuner.Tallene er hentet fra offisielle statistikker. NHO: NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, står bak kåringen. Bærekraft og vekst: Her måles kommunens økonomiske bærekraft og potensial for vekst, og dermed attraktivitet for næringslivet.Her måles ikke politikk eller næringsvennlighet direkte Nå starter utbyggingen av bredbånd i Vallset og omegn Nå har salget på alle 3 områdene kommet over 60% og Stange kommune har nå bedt Eidsiva Bredbånd sette i gang med utbygging av fiber. Eidsiva Bredbånd benytter entrepenørene Brunbjørn AS og Laje Nettservice AS. Les mer og sjekk kartene om du ikk Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? Hva er de viktigste drivkreftene bak steders utvikling? Og hvordan kan steder påvirke sin egen vekst? Denne boka er skrevet for de som ønsker å forstå hvordan de strukturelle kreftene påvirker utviklingen på sitt sted og hvordan en kan skape vekst gjennom økt attraktivitet. De fleste norske kommuner, byer, regioner og fylker forsøker å.

Fjell kommune Kontaktinformasjon: Postadresse: Pb. 184, 5342 Straume Telefon: 5509600 Nettside: www.fjell.kommune.no Epost: postmottak@fjell.kommune.no Deltakarar i plansmiearbeidet: Marianne Bjorøy, Ordførar Tom Georg Indrevik, Varaordførar Henning Ekerhovd, leiar komite for plan og utbygging Kaja Endressen Bertheussen, Ungdomens kommunestyr Bamble kommune valgte i forbindelse med behandlingen av bypakken å tre ut av samarbeidet om brukerfinansiering av transporttiltakene i Grenland. I regional planstrategi 2012 -2016, attraktivitet • Fastlegge en felles strategi for utvikling av arealbruk og infrastruktu

Samtlige kommuner i fylket, med unntak av Horten (13 %) ligger under landsgjennomsnittet. Disse tallene kommer fram i NHOs kommune-NM 2020. NHO har rangert norske kommuner og fylker etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringslivet, demografi, kompetanse og kommunal økonomi Når det kommer til økonomi har kun 12 prosent av kommunene avsatt ressurser i form av personell, mens 27 prosent av kommunene har satt av økonomiske midler. De fleste kommunene erkjenner altså at de har et problem, men bare et fåtall avsetter ressurser til å gjøre noe med det. Attraktivitet Deler ut 26,8 mill. til Midt-Troms - så mye får din kommune. Tirsdag la regjeringen fram forslag til tilleggsbevilgning i Stortinget for 2021, hvor kommunene får tilført penger for å kunne fortsette å levere gode tjenester både under og etter koronakrisen Samfunnsutvikling, Åmot kommune, Rena Næring- og Kommunikasjonsrådgiver Har du lyst til å være med å skape attraktivitet og bolyst i Åmot? Ønsker du å bidra til å løfte de gode historiene vi sammen kan fortelle? Kan du tenke deg å være ambassadører for de som er på flyttefot eller ønsker å starte bedrift Ålesund kommune betegner seg selv som en aktiv og attraktiv arbeidsgiver, men når tiltak har en profil som gir så store konsekvenser for kommunens egne arbeidstakere er dette vanskelig å tro på

Åmot kommune er et samfunn der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt. Åmot en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til Kommunen gjør alene og sammen med politiet og Likestillings- og diskrimineringsombudet, Mål 2: Oslo skal ha et trygt og seriøst uteliv som styrker byens attraktivitet Tiltak 1: Avdekke useriøse aktører i bransjen gjennom samarbeid med andre kontrollinstanser. Tiltak 2 inkluderande tillväxt och klimatfrändringar, samtidigt som kommunen växer och konkurrenskraften utvecklas. Fr att utveckla Halmstads attraktivitet och klara en hållbar tillväxt be­ hver vi frstå och hantera de här komplexa sambanden. Målen i Agenda 2030 och . Plan fr attraktivitet och hållbar tillväxt hjälper oss att navigera ATTRAKTIVITET: Forsker Arne Moe har sett på hvilke områder kommunene tar Distriktssenterets kunnskap i bruk. Attraktivitet, tilflytting og inkludering er områder der Distriktssenteret gjør en forskjell i kommunene. 37 prosent av de som jobber med kommunalt utviklingsarbeid kjenner til Distriktssenteret og dets funksjoner Gjeldende samfunnsdel til kommuneplanen gir både i innhold og form uttrykk for kommunens ambisjoner. Valgt profil bidrar med et tydeligere uttrykk, og skal reflektere kommunens sentrale verdibegreper - raus, solid og spenstig. Ringebu er det attraktive midtpunkt i Gudbrandsdalen. Ringebu kommune har tre fysiske områder som på hver sin måte bidrar til merverdier og attraktivitet

GOD FRAMGANG: Regiondirektør Åge Skinstad i NHO Innlandet

Dette er viktig for å sikre Nedre Eikers attraktivitet. Kommunen trenger yngre innflyttere - barnefamilier - for å skape trykk og dynamikk i våre lokalmiljøer. Det gir også vekst i sysselsetting og bedre skatteinntekter for kommunen Attraktivitet for bedrift og besøk fører til økt antall arbeidsplasser. Bosted. Bedrift. Besøk. Attraktivitetspyramiden: Steder kan være attraktive for: Profilen til kommunene i Vest-Telemark i 2009. Tallene viser rangering blant landets 430 kommuner for de tre attraktivitetsdimensjonene. 0. 50. 100. 150 200. 250. 300. 350. 400. Attraktivitet for bosted og næring 2000-2014. 34 Hvor attraktiv kan en kommune være? Noen kommuner greier å kombinere høy nærings-og bostedsattraktivitet. Også distriktskommuner. Hvaler Hitra Frøya Hemsedal-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 t Bostedsattraktivite Hva er attraktivitet? I denne sammenhengen er betydningen av attraktivitet sammensatt, men først og fremst er det å sikre at fastboende, deltidsinnbyggere og tilreisende kan rekreere i et levende kulturlandskap, med seterdrift og beiting, med åpne vidder (som ikke er gjengrodd), og med opparbeidede og skiltede stier, sykkelveier og løyper, osv

Regional analys

 1. Attraktivitet i Sverige och Norge-rapporter från kommunerna. Posted juni 23rd, 2015 by Carin & filed under Nyheter. Telemarksforsking jobber sammen med Grensekomiteen i Hedmark og Dalarna i attraktivitetsprosjektet. Vi utarbeider regionale analyser for Vansbro, Säter og Smedjebacken kommune i Dalarna, og for Rendalen og Trysil kommune i Hedmark
 2. BOLYST OG BO-ATTRAKTIVITET Strand Høyre er opptatt av å øke bo-attraktiviteten i Strand for våre innbyggere, - og for Vi vil bidra med å skape 500 nye arbeidsplasser i Strand.Flere arbeidsplasser vil øke tilflyttingen til vår kommune. Strand skal være en Ja-kommune
 3. Kommunen har et eget LAR-senter der de samarbeider med Kirkens Bymisjon. Stord kommune vant Statens pris for boligsosialt arbeid i 2018 (veieviseren.no) . Sandnes kommune har som del av Økonomiplan 2018-2021 å videreutvikle en sosial boligpolitikk, og tilrettelegge for en variert boligmasse gjennom planlegging, tverrfaglig samarbeid og økonomisk prioritering (aktiv bruk av boligsosial.
 4. Og det er avgjørende at vi klarer å holde attraktiviteten oppe. For dersom vi bare er middels attraktive for bosetting og næringsliv, vil folketallet synke med 500 fram til 2030. Blir attraktiviteten lav synker folketallet med 1 000. Men med høy attraktivitet vil folketallet stige med 300 de neste 17 årene, mener Telemarksforsking
 5. Vestre Toten med klatring på NHOs kommunebarometer. NHO Innlandet har satt sammen en analyse for kommune-NM 2020. Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi
 6. KOMMUNENE SOM NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLERE I ET NYTT KOMMUNE-NORGE Elisabeth Angell, seniorforsker . Norut IN Omstillingskonferanse, Gardermoen 21.oktober 2015. 12 FORSKNINGSOMRÅDER . NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLER • Nyere felt: attraktivitet, omdømme, boliger o
 7. - Vi kan ikke hvile på laurbærene av en attraktiv by Samfunnsplanlegger i Fredrikstad, Hege Marie Edvardsen, tror ikke det nødvendigvis bare er negativt at sentrum fylles opp av eldre mennesker

Eg er overtydd om at ein kultur for tillit, kreativitet og risikovilje i eit lokalsamfunn er avgjerande for attraktivitet og vekst. Ikkje minst handlar det om å lukkast med å mobilisere alle gode krefter i det sivile samfunnet - frivillige lag og organisasjonar, bygdelag og engasjerte enkeltpersonar - for å utfylle og styrke eit velferdssamfunn som vil bli sett på stadig hardare prøver Fakta och exempel kring lokal attraktivitet. Rapport 2014:14. Östersund: Tillväxtanalys, 2014. [2] Lundström, C. Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta kommuner. Östersund: Glesbygdsverket, 2009 1 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gun Kjenseth Saksmappe: 2008/7470 - 4684/2009 Arkiv: 140 Øvre Eikers attraktivitet. Saksordfører: Torunn Aarkvisla Utvalgssaksnr Utvalg Møtedat Basert på analyser av dette materialet, er det utarbeidet anbefalinger om hvordan kommuner, gårdeiere og andre kan jobbe - sammen og hver for seg - for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service. Videre reflekteres det over hvordan andre offentlige aktører kan støtte opp om slikt arbeid Boligpolitikken er et viktig utviklingsredskap for Frogns attraktivitet og vekst. Kommunen har behov for å tiltrekke seg flere yngre innbyggere for å få en vekst i arbeidsfør befolkning. Kommunen har videre et særskilt ansvar på det boligsosiale området overfor de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet

Vägs ände för småkommunerna: Nya lekplatser eller

Bidrar til å skape tilhørighet, trivsel og attraktivitet gjennom en aktiv og levende kulturby. Bidrar til omdømmebygging, informasjon og markedsføring av Porsgrunn kommune. Kontaktinformasjon. Felles postadresse for alle avdelingene i virksomheten er : Postboks 128, 3901 Porsgrunn Kommunen vil gi området rundt kanalen et skikkelig løft, og nå vil kommunalsjef Geir Viksand høre dine innspill og ideer! skaper trivsel og øker byens attraktivitet. Det blir ekstra viktig å legge til rette for dette når det bygges flere boliger i sentrum, sier Viksand Sør-Varanger kommune er medarrangør på konferansen: Vekstkraft og attraktivitet i småbyer med tilhørende omland - som blir avholdt på Finnsnes hotell 25 og 26 mai. Hovedtema for konferansen er dynamikken mellom senter og omland, med undertem

«Kommunens toppledere bør flytte til Gamlebyen» I det øyeblikk kommunens toppledelse sitter i Gamlebyen vil det bli kø av kommunale etater som vil ønske å flytte etter Befolkningsvekst er en indikator på kommunens attraktivitet. En økt befolkning tilfører kommunen større aktivitet, nye impulser og høyere skatte- og rammetilskuddsinntekter. Videre utløser vekst investeringer og fornyelse, skaper grunnlag for ny nærings- og servicevirksomhet og trekker ny kompetanse til kommunen I NHOs Kommune-NM rangeres kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Næringsvennlig kommune Rangeringen viser hvilke kommuner som kan oppleves som de mest attraktive for næringslivet 1 1. Innledning Hensikten med notatet er en gjennomgang av eksisterende byggeområder for bolig i gjeldende kommuneplans arealdel fra 2014. Gjennomgangen er i begrenset ti Sluttrapport for prosjektet «Samarbeid for attraktivitet og næringsutvikling i Midt-Buskerud» Prosjektet har vært gjennomført i perioden juni 2016 - juni 2020. Prosjektet har endret seg noe underveis, det er valgt å bruke mer tid og ressurser på enkelte av målene enn andre, men prosjekte

attraktivitet Personrettede virkemidler Offentlige arbeidsplasser Næringsliv Strukturelle forhold Besøks-attraktivitet Bedrifts-Bedriftsrettede attraktivitet virkemidler Bredbånd og IKT 175,3 Kompetanse-hevingstiltak 159 Infrastruktur for persontransport 75,6 Profilering og markedsføring 248,9 Stedsutvikling 307,9 Tjenesteutvikling 99, Kommunen ønsker å utvikle et sammenhengende og sjønært rekreasjonsareal på begge sider av kanalen, og fire arkitekt- og konsulentfirmaer konkurrerer nå om å få bistå med å utarbeide en mulighetsstudie. skaper trivsel og øker byens attraktivitet, sier han - De samlede arealbruksendringene i planen: Kommunen. Hovedvurdering: Hvordan arealdelen bidrar til måloppnåelse for innsatsområdene næringsutvikling, vekst og attraktivitet, klima og endringer i kommunale tjenester. Utredningen skal få frem: - Viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene

Telemarksforskin

Kopparn utvikling AS har avsatt kr 1.000.000,- til en støtteordning for lokale bedrifter i Ørland kommune, som ikke drar nytte av andre støtteordninger. Kopparn Utvikling AS, Ørland kommune, Bjugn næringsforening og Ørland næringsforum har samarbeidet med å utarbeide retningslinjer/kriterier for ordningen. Næringsforeningene bistår Kopparn Utvikling AS med forberedende. De kommuner som før var en del av Greater Stavanger, men som nå blir holdt utenfor samarbeidet, er bekymret. Det samme er næringslivet og Før var det slik at der hvor arbeidsplassene ble skapt, kom folk. I dag handler næringsutvikling og attraktivitet om mer enn å skaffe arbeidsplasser. Pål Morten. Frogn kommune utlyste 24. september 800 000 kroner i ekstraordinært kommunalt næringsfond som følge av covid-19. Videre er virksomhetens betydning for lokal attraktivitet, steds- og næringsutvikling vektlagt. Tildelinger ekstraordinært kommunalt næringsfond som følge av covid-19

kommunene i Telemark i perioden 2008-2017. Drangedal var en attraktiv kommune for både bosetting og næringsliv i de ti årene 2008-2017. Lav vekst skyldes strukturelle forhold uten for kommunen. Men det er klart et potensial for enda sterkere attraktivitet. [CELLEOMRÅDE][CELLEOMRÅDE] [CELLEOMRÅDE] [CELLEOMRÅDE] [CELLEOMRÅDE] [CELLEOMRÅDE I Molde kommune blir den nesten halvert fra 2018 (4,2) til 2025 (2,7) og synker videre fram mot 2040. Det er på linje med Møre og Romsdal, men dårligere enn snittet for landet

Trønder-kommuner med kraftig vekst i handelen etter korona, nå vil Frp sikre grensehandelen. Bedriftsleder dømt for overgrep mot barn. Middels potensial for å øke attraktivitet ved å etablere en bedre og mer fokusert vannatkomst, samt å bedre tilrettelegge for vannlek Nå som Hustadvika kommune tilsynelatende har valgt å stake ut sin kurs for fremtidig eldreomsorg med en mye større grad av hjemmetjenester og familieomsorgsgivere, er dette meget interessant.

9707 broerup publikation 2 by Region Syddanmark - Issuu

Kommuneplanen - Kongsberg kommun

 1. Omstillingsplan for Dyrøy kommune 2018 - 2020 8 2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet Dyrøy kommune skal tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og etablering av en bredere næringsstruktur. Dette skal skje gjennom et bredt engasjement fra næringsliv, fra befolkningen og fra kommunen, stat og fylkeskommunen
 2. Tittel: Elverums befolkning og attraktivitet Forfatter: Per Kristian Alnes, Svein Erik Hagen og Morten Ørbeck ØF-rapport nr.: 06/2009 ISBN nr.: 987 -82 7356 650 8 ISSN nr.: 0809-1617 Prosjektnummer: 10335 Prosjektnavn: Elverums befolkning og attraktivitet Oppdragsgiver: Elverum kommune Prosjektleder: Morten Ørbeck Referat: De 30 siste åra har Elverums befolkning vokst prosentvis sterkere en
 3. Kommune-NM måler kommunenes økonomiske bærekraft og potensiale for vekst. Sånn sett kan en si at kåringen også måler attraktivitet for næringslivet, skriver Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om kåringen. I årets Kommune-NM kommer Lier kommune på tiende plass blant alle landets kommuner
 4. 2 Ringerike kommune Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 Ringerike kommune Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 3 Innholdsfortegnelse Forord Den største veksten antar vi først vil komme etter om lag 2020, men vi må allerede nå forberede og rigge oss for utviklingen
 5. Telemarksforsking 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Knut Vareide Telemarksforsking. Næringsutvikling og attraktivitet i Bø
 6. Samtlige kommuner i fylket, med unntak av Kongsberg (14 %) ligger under landsgjennomsnittet. Disse tallene kommer fram i NHOs kommune-NM 2020. NHO har rangert norske kommuner og fylker etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringslivet, demografi, kompetanse og kommunal økonomi
Förändringar inom Triple Steelix - Triple Steelix

Vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune. Øke Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Selskapet skal levere tjenester primært til egne aksjonærer til konkurransedyktige priser, med krav til lønnsomhet for begge parter Lørenskog kommune skal være en foretrukket arbeidsgiver fordi vi har kompetente medarbeidere og en åpen og inkluderende organisasjonskultur. Arbeidsgiverpolitikken vår skal sikre at kommunen bruker de ansatte best mulig for å skape gode tjenester. Arbeidsgiverstrategien gjelder for perioden 2018-2021 og vil være førende for hvilke områder vi som arbeidsgiver ø. Grue kommune utarbeider nå planstrategi for perioden 2020-2023. Planstrategien belyser hovedutfordringene og hvilke planbehov Grue kommune har i planperioden. måte kommunen skal bidra til at næringslivet i regionen opprettholder og styrker sin konkurransekraft og øker attraktivitet for nye etablerere Odd-Erling Lange er tilbudt stillingen som daglig leder i det nystiftede selskapet som skal jobbe for å gjøre Elverum mer attraktivt. Selskapet har arbeidstittel Elverum Vekst AS. Det er styret som har tilbudt Lange stillingen Å representere kommunen ved ulike anledninger Å være bindeledd og formidler av synspunkter mellom folkevalgte og administrasjonen Vi satser derfor mye på å fremme bolyst og attraktivitet. Jeg utfører mitt verv på heltid og har kontor i 2. etasje i Rådhuset, Nesgt. 11

 • Groops wandern wien.
 • Sebastian pannek instagram.
 • Fårikål brimi.
 • Vaiana dvd.
 • Gladiator imdb.
 • Bendik.
 • Freibad spremberg.
 • Svigermor blander seg.
 • Hvor fort vokser furu.
 • Palm springs backpack mini louis vuitton.
 • Late night show hosts.
 • Navn på snapchat.
 • Doc og dask.
 • St olavs hospital hotell.
 • Caravanutleie elverum.
 • Sitzsack babyshooting.
 • Siebplatte pflanze.
 • P4 lyden av norge tips.
 • Vintage brands.
 • Hevelse i venstre arm.
 • Klassisk ballett posisjoner.
 • 96 hours taken 3 streamcloud.
 • Abidjan port.
 • Hobbes psykologi.
 • Gardaland gutschein ausdrucken.
 • Canada dollar.
 • Sony rx100 ii prisjakt.
 • Noho kødbyen.
 • Hvordan bruke fliskutter.
 • Ferrari modelle preise.
 • Stellenangebote landkreis offenbach.
 • Skjev hjulstilling.
 • Gullsmed alta.
 • 6 uker på vei symptomer.
 • Sd kort sony xperia z3 compact.
 • Genmodifisering eu.
 • Catalyst synonym.
 • Achondroplasia.
 • Klagesang chords.
 • Soria moria norske hus.
 • Blemme ved visdomstann.