Home

Hva er kulturelt mangfold

6 Hva er kultur? Begrepsbank Ressurser til kapitlet. 6 Hva er kultur? Er jenta på bildet en del av norsk kultur i dag? Finnes det kulturelt, religiøst, sosialt og når det gjelder kommunikasjon og informasjon. Homogen: Ensartet. Identitet: Hvordan grupper eller individer oppfatter seg selv Hva betyr «kulturelt mangfold» i kulturformidlingen? På Union Scene i Drammen er det mandag og tirsdag seminar om kulturelt mangfold i dagens Kultur-Norge. Hvilke utfordringer møter en ny arena, bygget på ideen om kulturelt mangfold? spør Du Store Verden! med et seminar som først og fremst retter seg mot arrangører Mangfold er definert som variert og sammensatt, og er brukt innen flere begreper. Kulturelt mangfold innebærer at man har et variert innslag av personer fra ulike kulturelle bakgrunner og etnisiteter.. Mangfold går hånd i hånd med integrering, hvor mennesker med innvandringsbakgrunn involveres i det generelle samfunnet.. Biologisk mangfold innebærer alle variasjoner av livsformer som.

er nødvendig at det benyttes, og hvordan språklig og kulturelt mangfold kan være et gjennomgripende perspektiv i opplæringen. Språklig og kulturelt mangfold er en ressurs i opplæringen Hva som forstås med at mangfold er en ressurs, får vi svar på i Stortingsmelding 6 (2012-2013) E Når vi får et så stort kulturelt mangfold, blir det enda viktigere å jobbe med toleranse, religionsfrihet og likeverd. «Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett samt bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig.

er ressursorienterte og arbeider bevisst med at skolen er flerkulturell og flerspråklig gjennom å gjøre språklig og kulturelt mangfold til en selvsagt del av skolens læringsmiljø, aktiviteter og innhold anerkjenner og synliggjør de ulike språkene og kulturene som er representert i elevgrupp Dette er i og for seg interessante funn, men som forskerne selv sier; det er usikkert om dette er på grunn av at det er menn i barnehagen eller om det er at menn søker seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling forskerne ikke klarer å måle. Å måle resultater av barns erfaringer og læring i barnehagen er et meget komplekst felt, hvor det er mye som ikke kan måles Hvordan jobber vi med mangfold •Individ • Vit hvem du er! • Tenk på hva er mangfold her og nå • Søk, vær nysgjerrig, lytt, vær positiv • Still krav •Gruppe • Sammensetning og ledelse • Konflikthåndtering, forhandlinger • Deltagelse, kommunikasjon og informasjon • Konsensus, flertall og uenighet • Hva er bra med. Det etniske og kulturelle mangfoldet i Norge er blitt større enn tidligere. Befolkningen vokste med 1,3 prosent i fjor, og innvandringen sto for hele 72 prosent av denne veksten. Det vil si at landets befolkning, som har passert 5 millioner, er blitt mer sammensatt. Like sammensatte er grunnene til at mennesker født i andre land begir seg ut på en lang eller kort reise til Norge for å bo.

Mangfold: 6 Hva er kultur

 1. Men hva er da mangfold, hvis det ikke også er ulikhet? (Clemet, 2010). Clemet fortsetter med en kritikk av konstruktivistisk inspirerte forskere som etter hennes syn tar avstand fra at biologiske komponenter kan ha forklaringskraft, for eksempel i forhold til kjønnsforskjeller
 2. Kulturelt mangfold Med globaliseringen forsvinner språk, tradisjoner glemmes og sårbare kulturer havner på sidelinjen. Med dette som utgangspunkt, startet UNESCO i 2003 arbeidet med en konvensjon som skal fremme og verne mangfoldet i kulturen
 3. g grunnleggende kunnskap om hva kunst- og kultur er
 4. Når det skrives eller snakkes om temaer knyttet til språklig, kulturelt og religiøst mangfold opplever vi ofte begreper som er vanskelige å forholde seg til. Hva som er politisk eller faglig korrekt endrer seg i tid og kontekst. Vi skiller ofte mellom grupper i samfunnet, mellom vi og de andre. Vi definerer oss blant anne

Hva er mangfold? Vis utvalgte bilder som illustrerer hva mangfold kan bety. Eller, be elevene søke på «mangfold» i Google Bilder og få dem til å assosiere fritt. Hva forbinder elevene med mangfold? Be dem skrive ned stikkord og lage et tankekart eller en tegning som illustrerer begrepet, sammenligne og deretter forsøke å lage en definisjon I denne forstand er vi i kontakt med den enkelte kulturs kultur. Ved å samhandle med venner, kolleger og kolleger, lærer den enkelte kulturelle elementer fra andre mennesker og integrerer dem i sin egen kultur. På den måten øker kulturelt mangfold. Kulturelt mangfold som følge av religio Én mener arenaer for kulturelt mangfold allerede finnes, men at myndighetene satser for lite på dem. En annen frykter kulturell laaus . Utrop har snakket med seks personer innenfor det flerkulturelle kultur- og kirkelivet om deres synspunkter på kulturelt mangfold Det er ikke snakk om å skille minoriteter fra majoriteten, men det å oppleve hverandres mangfold. Vi som barnehagelærere kan miste vårt viktigste fokus, nemlig barna. Det virker som at fokuset heller blir rettet mot presset fra samfunnsmandatet i forhold til synliggjøring

Begrepet mangfold er mye brukt - ofte uten at det gjøres en begrepsmessig avklaring av hva det innebærer. Det er en del av vårt hverdagsspråk, hvor ulike betydninger tillegges begrepet alt etter kontekst og formål. I arbeidslivet har fokuset på en mangfoldi Mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap

- Mangfold er arbeidskrevende. Det tar både tid og krefter å sortere ut og komme over språkbarriere og fagulikheter, - Våre råd til Nord-Trøndelag elektrisitetsverk er knyttet til hva som er de særegne mangfoldsdimensjonene for bedriften og hvordan man kan og bør arbeide med manfold, sier Haugum dag er de fleste norske barnehager flerkulturelle, fordi de tar hensyn til at barn har ulike førstespråk og ulik kulturell bakgrunn. Dersom barnehagen fungerer godt, vil barna få et naturlig og positivt forhold til kulturelt mangfold, og dette er en viktig ressurs både for enkeltmennesker og samfunnet som helhet Å ha et mangfold av noe, betyr å ha et stort og variert antall av noe. Fokus på biologisk mangfold, som viser til antall arter eller genetisk mangfold, har vokst etterhvert som store variasjoner i biologisk mangfold har blitt påvist, og det er et stort fokus på å ta vare på naturens mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern Hva er mangfolds­ledelse? det blir fort floskelpreget ved å bruke det som et slagord om at mangfold er bra. Sandal har gjennom arbeidet i forskningsgruppa for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv forsket på alt fra rekruttering og ledelse til ulike innvandrergruppers tilpasning i Norge

Hva er flerkulturell mangfold? r . Etniske minoriteter ! Innvandrere kom på 1960-70 tallet som arbeidsmigranter, primært pakistanere. ! Etter krigen trengte Norge arbeidsressurser. ! Inntaksstopp i 1975. etter dette er det bare åpent for asylmottakere, politiske flyktninger. ! Etniske minoriteter blir også syke og gamle. ! Vi må. Et samfunn er stadig i endring. Det er viktig å forstå hva som gjør at samfunnet endrer seg, og hvilke konsekvenser det får. I dag er Norge sterkere integrert i verden enn noen gang. Derfor er det viktig å se det norske samfunnet ut fra et globaliseringsperspektiv

I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden Høsten 2012 ble jeg invitert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til å skrive om mangfoldsbegrepet. Et spennende oppdrag, som jeg gjennom tre små tekster vil formidle tanker fra. Framfor å lete etter definisjon på begrepet, inviterte jeg til åpen refleksjon blant mine Facebook-venner, som jeg så tok med inn i IMDi: Hva er mangfold, o Det er ikke slik at mangfold automatisk er en styrke for noe samfunn noe sted. I beste fall er mangfold nøytralt, da det kan omfatte både positive og negative kulturuttrykk. Men faktum er at kulturelt heterogene samfunn, samfunn med mye mangfold, ikke er samfunn vi i Norge vil like å sammenligne oss med Det er ikke slik at mangfold automatisk er en styrke for noe samfunn noe sted. I beste fall er mangfold nøytralt, da det kan omfatte både positive og negative kulturuttrykk. Men faktum er at kulturelt heterogene samfunn, samfunn med mye mangfold, ikke er samfunn vi i Norge vil like å sammenligne oss med Hva betyr kulturelt mangfold for teateret? Den politiske viljen til å fremme kulturelt mangfold i Norge, som uttrykt gjennom ratifiseringen av UNESCO-konvensjonen om kulturelt mangfold og stortingsmeldingen om mangfoldighetsåret, er positiv og viktig

Hva betyr kulturelt mangfold i kulturformidlingen

Dette viser at utviklingen i dag ikke er bærekraftig. Rydding av nytt jordbruksland har ført til massivt tap av biologisk mangfold. Siden 1945 har mer land blitt dyrket opp enn i det 18. og 19. århundre til sammen. Samtidig er nå 10-30 % av pattedyr, fugl og amfibier utryddingstruet Arealendringer er den største trusselen mot biologisk mangfold. Noen arter er avhengige av å flytte på seg, og de er dermed ekstra sårbare for den oppdelingen av leveområder som arealinngrep fører til. Avskoging, gjengroing, nedbygging, oppdemming, drenering og oppdyrking er eksempler på hvordan vi endrer naturtyper og arters levevilkår Biologisk mangfold, som også kalles biodiversitet, er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser begrepet til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold eller mangfold i leveområder og nisjer i et område. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes der er ressursorientert og arbeider bevisst med at barnehagen er flerkulturell og flerspråklig gjennom å gjøre språklig og kulturelt mangfold til en selvsagt del av barnehagens miljø, aktiviteter og innhold bidrar til at mangfold blir en berikelse for hele barnegruppa, gjennom å arbeide med forståelse, respekt, toleranse og holdninge Hva er pedagogikk i dagens samfunn? Hvordan kan pedagogisk kunnskap bidra til et økt mangfold i arbeid rettet mot oppvekst, utdanning og arbeidsliv? Hvorfor er pedagogikk så viktig for utvikling og læring for barn, unge og voksne?Denne boken handler om p

Mellomledere spiller en nøkkelrolle når en bedrift vil gjennomføre tiltak for bedre ledelse av mangfold. Hva kjennetegner de som lykkes Slik lykkes du med å lede et kulturelt mangfold. Hun har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI vært opptatt av å finne ut hva det er som kjennetegner mellomledere som lykkes med å. Vi er særlig opptatt av endringsprosesser knyttet til migrasjon, Sosio-kulturelt mangfold i skolen og den betydning dette kan ha for læringsmiljøet; Hva kjennetegner sosiokulturelt mangfold i Norge og hvilke utfordringer og muligheter innebærer dette for deltakelse og inkludering i utdanningssystem og samfunn Kulturelt mangfold og etnisiteter Kulturelt mangfold betraktes som en bærekraftig utvikling for et intellektuelt og moralsk komplement, og ikke bare basert på økonomisk vekst. Kultur er en viktig del av samfunnet, og anerkjennelsen av ulike kulturer og verdien tilskrives dem bidrar til å fremme samfunnets interkulturalitet

Språklig og kulturelt mangfold i åpen barnehage. Mangfold og gjensidig respekt skal verdsettes og fremmes i norske barnehager, Første gang man treffes er det naturlig å komme innpå om de bor i nærheten, om hvordan de fikk høre om barnehagen, om de kjenner noen andre som går her osv religiøst mangfold I dag er vi vant med å se og oppleve forskjellige religioner og måter å leve på. Men frem til 1960-årene bodde det svært få i Norge med en annen religion enn kristendommen. Dette har forandret seg nå. samtale om og forklare hva religion er,. Språklig mangfold bevares altså ved å fortsette å bruke språk, og ta språket i bruk i nye kontekster. Samfunnets kanskje viktigste oppgave er av den grunn å erkjenne i teori og ikke minst i praksis at språklig mangfold og flerspråklighet er viktige faktorer for den samfunnsutviklinga vi ser for oss Vi utvikler vårt kulturelle mangfold fordi det er verdiskapende . I Deloitte har vi lenge arbeidet for å øke det kulturelle mangfoldet blant våre ansatte, siden vi vet at mangfold er verdiskapende for våre tjenester. Med kulturelt mangfold kommer flere perspektiver, perspektiver som kan være nyttige i arbeidet med våre klienter Det norske samfunnet består av et stort kulturelt mangfold. Likevel gjenspeiles ikke dette like godt i kulturlivet. Hvordan kan vi som arrangører bli bedre på å nå ut til et større publikum og programmere bredere? Hvordan kan vi holde oss relevante og utvikle oss i et stadig mer mangfoldig samfunn? Hva fungerer egentlig, og hva... Read more

Kulturelt mangfold definisjon. Kulturelt mangfold. Med globaliseringen forsvinner språk, tradisjoner glemmes og sårbare kulturer havner på sidelinjen. Med dette som utgangspunkt, startet UNESCO i 2003 arbeidet med en konvensjon som skal fremme og verne mangfoldet i kulturen Felles referanserammer er viktig for den enkeltes tilhørighet til samfunnet Tips: Bruke TEMAHEFTE om språklig og kulturelt mangfold Marit Gjervan (red.) Ansvar: Styrer Å synliggjøre, hørliggjøre og anerkjenne språklig og kulturelt mangfold. Språket binder identitet, kultur og følelser sammen. Det er viktig for barnet å kunne utvikle de delene av sin identitet som er knyttet til familiens opprinnelses-land Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs! Derfor er det så viktig at vi tar vare på mangfoldet vårt, sier HR-sjef Marianne Reese Larsen. Hva er mangfold? For at Clas Ohlson skal være en arbeidsplass med mangfold, er det avgjørende at vi har mennesker med ulik bakgrunn, personlighet, kompetanse og erfaring, sier Marianne Hva vil det si at skolen er blitt en flerkulturell skole? Begrepet flerkulturell skole brukes ofte om skoler med en viss prosentdel elever med innvandrerbakgrunn (Spernes, 2012, s 54). Kunnskapsdepartementet sier: «En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som.

Hva er mangfold: Mangfold betyr sort, mangfold, forskjell . Det er et feminint substantiv som karakteriserer alt som er mangfoldig, som har mangfold. Mangfold er samlingen av alt som har flere aspekter som skiller hverandre, f.eks. Kulturelt mangfold, biologisk mangfold, etnisk, språklig, religiøst mangfold, etc Det er enighet om at et slikt eventuelt norsk standardtalespråk er lite enhetlig, og det er uklart hvor mange personer som bruker det, og i hvor stor utstrekning. Vinje (1993: 211) viser til to anslag, det ene på 10-15 %, det andre går ut på at «minst en tredel er standardspråkstalende», mens Venås (1992: 348) anslår andelen av folket som taler standard bokmål til 20 %, og. Han har en PhD i religionshistorie fra Universitetet i Oslo, og har publisert artikler og bøker om museum, religion, arkeologi og kulturelt mangfold. Han var redaktør og bidragsyter til Mangfoldsnettverkets utgivelse Et inkluderende museum - kulturelt mangfold i praksis (Museumsforlaget 2018), og bidrar også til nettverkets pågående prosjekt Uenighetsfellesskap Hva er biologisk mangfold. For å beskrive variasjonen i naturen brukes ofte uttrykket biologisk mangfold. Begrepet viser til den store bredden, antallet og variasjonen i naturtyper, arter og arveanlegg. Mangfoldet i naturen representerer store verdier, men så langt har vi bare oppdaget rundt 1,75 millioner arter på verdensbasis Hva er biologisk mangfold? Når vi snakker om biologisk mangfold, mener vi alle de variantene av liv som finnes på jorda. Jordas biologiske mangfold favner om en fantastisk rikdom av planter, dyr og mikroorganismer. Det biologiske og genetiske mangfoldet er grunnlaget for all matproduksjon

Kulturelt mangfold defineres ved at man har et variert innslag av personer fra ulike kulturelle bakgrunner og etnisiteter. Tradisjonelle valg styrer mangfold - Undersøkelsen vår viser at seks av ti medlemmene har mål for kjønnsbalanse i bedriften, mens fire av ti ikke har det. Nær halvparten av bedriftene har ansatte med flerkulturell bakgrunn sier Brevik Kulturelt mangfold er et fremtredende trekk ved det norske samfunnet, og å endre arbeidsmetoder. Gevinstene ved å sette fokus på mangfold er imidlertid mange. Vi prøver oss stadig fram for å lære hva slags tilbud som er interessante og meningsfylte for målgruppene vi ønsker å nå er bevisst sine holdninger til mangfold og forskjellighet som bygger på forståelse av forskningsbasert kunnskap kan arbeide holdningsskapende og bidra til respekt og toleranse for mangfold kan utfordre eksisterende normer og diskurser, og har norm- og maktkritiske perspektiver på egen- og barnehagens praksi Når vi snakker om kulturelt mangfold gjør vi det gjerne i forbindelse med ulik etnisitet, innvandring, religion mm. Vi bruker også kulturbegrepet knyttet til andre • Hva er bra med å møte mennesker med en annen kultur? • Hva betyr utsagnet: kultur er noe man er en del av Line T. Hilt og Steinar Bøyum drøfter i artikkelen Kulturelt mangfold og intern eksklusjon hvordan to aktuelle lovendringer setter grenser for hva som aksepteres av kulturelt, språklig og religiøst mangfold i skolen

Naturmangfold, også kalt biologisk mangfold, biomangfold eller biodiversitet, er summen av mangfoldet i naturen.Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i. Artsmangfold er antallet arter og bredden av arter.. Genetisk mangfold er variasjonen innenfor en art. Et eksempel: Det finnes mange ulike sorter tomater Felles referanserammer er viktig for den enkeltes tilhørighet til samfunnet. Dette skaper samhold og forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap og i en historisk sammenheng. En felles ramme gir og skal gi rom for mangfold, og elevene skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike perspektiver, holdninger og livsanskuelser Kulturelt mangfold og flerspråklighet i et globalt perspektiv. Forskningsgruppens overordnede målsetting er å bidra med forskningsbasert kunnskap om kulturelt mangfold og flerspråklighet i barnehagefeltet, og stimulere til likeverd og forståelse i samfunnet generelt, og i utdanningssammenheng og i tidlig alder spesielt

Det er stor spredning i hva vi nordmenn mener er et godt og ideelt samfunn. Men vi har altså et uenighetsfellesskap som fungerer ganske godt. - Har vi blitt likere eller mer forskjellige i Norge de siste årene? - På mange måter har vi blitt mer forskjellige. Det henger sammen med globalisering og mer kulturelt mangfold i befolkningen Kultur eksisterer gjennom hva vi har lært og har av kunnskap. Kultur endrer seg avhengig av hva som blir overført fra en generasjon til den neste. Kultur er stort sett noe sosialt. Kultur er ikke statisk, men endrer seg over tid. Læring og overføring er ikke lik i alle land og regioner og vil derfor være forskjellig fra en nasjon til en annen Det er dette albuerommet som skaper en dybde og mening i tilværelsen for svært mange.For noen er men det er grunn til å frykte at kostnaden og gjenreisningen av kulturelt mangfold vil ta mange, Både lokale og nasjonale politikere må ha øynene åpne for hva det innebærer at kultur og kulturnæringer havner på sotteseng,. Hva er genetisk mangfold? Når vi snakker om genetisk mangfold, snakker vi om variasjonen av gener innenfor en art.Enkeltindividene av en art har nemlig ulik sammensetning av arvemateriale, slik at de får ulike utgaver av samme gen. Denne variasjonen i arvemateriale skaper forskjeller som er synlige, som ulik farge på hud, pels, hår eller øyne, og ikke-synlige forskjeller, som toleranse.

Mangfold Definisjon Finn Definisjon på Mangfold hos

AVLYST: Fargerike bøker: kulturelt mangfold i litteraturen

Hvordan arbeide med fokus på det kulturelle mangfoldet i

Hva er det vi skal holde ut i ordet toleranse sin betydning? i et historisk og eller kulturelt perspektiv. så kan det nok presse seg fram et religiøst mangfold, men i hverdagen er det jo slik at en er seg selv nærmest enten en er det ene eller det andre av de tre religionene Slik lykkes du med å lede et kulturelt mangfold. torsdag 18. august 2016 . Ledelse Tema: Hun har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI vært opptatt av å finne ut hva det er som kjennetegner mellomledere som lykkes med å iverksette tiltak for å fremme mangfoldsledelse Kanskje du er interessert: De fire hovedgrenene i antropologi: hvordan de er og hva de undersøker Noen representative elementer. Selv om kulturelt mangfold i begynnelsen har vært tenkt når det gjelder etnisk mangfold, omfatter blant annet mangfold og forskjellige manifestasjoner av kultur også språklig mangfold og materiell arv

mangfold - Språkplan

Mangfold i barnehage

Det er ikke mulig å lage et felles bilde av hva norske teatre gjør for å fremme kulturelt mangfold, for aktiviteten har ikke vært stor nok. Men det finnes en del erfaringer. Det viser ferske NTOs undersøkelse blant deres 30 teatermedlemmer Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn. Ved inngangen til 2008 hadde én av ti personer enten innvandret selv eller var født i Norge av innvandrerforeldre. Med økt innvandring endrer også det religiøse bildet seg, og i den senere tiden har religionstilhørighet - særlig til islam - fått mye oppmerksomhet i offentligheten. Men religiøs tilhørighet er ikke noe som lett kan.

Stort mangfold i lille Norge - SS

Sammendraget er meget grundig og egner seg godt til repetering før prøver eller eksamen. Innhold Kulturelt mangfold - Hva jobber du med? - Yrke og prestisje Brukere som har lastet ned Notater om kulturelt mangfold og arbeidsliv, har også lastet ned Samfunnsfag. Notater til Eksamen Samfunnsfag VG1 - Fokus Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene. Hva kan vi trekke frem fra vårt nærmiljø,.

Voksne må legge til rette for lekende vennskap - BarnehageRock og jærsk farse - Rogalands Avis

Kulturelt mangfold - Unesc

Selv om man i Norge har få tilfeller av eksklusjon fra formell deltakelse i utdanning, har økt kulturelt mangfold ført til større aksept for ulike former for intern eksklusjon. Denne artikkelen drøfter hvordan to aktuelle lovendringer setter grenser for hva som aksepteres av kulturelt, språklig og religiøst mangfold i skolen Kulturelt mangfold: Daglig leder Unni Mesel sier de har gjort lurt i å ansette mange nasjonaliteter på Aquarama. Her står hun foran noen av dem: Yvonne Hafkamp (bak f.v., fra Nederland), Fredy Fernandez (India), Marta Majchrzak (Polen), Arvydas Paskevicius (Litauen), Abdulhamid Younis (Palestina), Hejar Abdulrahman (Kurdistan), Saman Ahmad (Kurdistan) og Peter Lizamore (Sør-Afrika) Definer hvorfor mangfold er viktig for organisasjonen. Frivillig sektor skapes av de som deltar. Større etnisk og kulturelt mangfold i befolkningen gir oss nye muligheter for utvikling av organisasjonen. En mangfoldig organisasjon har bredere oppslutning og flere ressurser å spille på

Globale flyttestrømmer bidrar til at det norske samfunnet preges av et økende sosialt og kulturelt mangfold. Hva mangfold innebærer og hvordan vi som samfunn skal håndtere dette, er derfor fundamentale spørsmål. Integrering har i denne sammenheng ofte blitt trukket frem både som et mål og et middel Hva er kulturell kompetanse? Definisjoner: •Kompetanse viser til en evne eller en kapasitet som samsvarer med behovene man står overfor, dvs, som gir effektiv respons til de aktuelle hensikter eller mål med et arbeid. (McPhatter 1997) •En evne til å yte tjenester som blir oppfattet som legitime for de problemene som kulturelt forskjellig

Kulturelt mangfold Helsekompetanse

 1. st har de kulturelt mangfoldige kunder, brukere eller andre målgrupper
 2. Dagen er preget av bønn og faste. Jøder over 12/13 års alder som har helse til det, er pålagt å faste fra solnedgang på kippúr-aftenen til det er mørkt etter selve kippúr-dagen — det vil si rundt 24 timer. I denne perioden spiser man ingen ting og man drikker ikke noe annet, enn hva som er strengt nødvendig av helsemessige årsaker
 3. Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag Elevgrunnlaget i skolen er mer sammensatt enn tidligere. Det utfordrer utdanningsfeltet til å øke bevisstheten om mangfold, aktivt motvirke fordommer og stereotypier, og til å utforske alternative læringsarenaer
Kan vi leve både sunt og bærekraftig? – Lise von KroghePUB PDF Å være lærer i en mangfoldig skole

Mangfold og fellesskap - Filosofi i skole

 1. Oslo universitetssykehus HF har utviklet en Strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold 2017- 2021: Mål 1: Oslo universitetssykehus HF skal tilby gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn, helseinformasjonsforståelse og funksjonsevne
 2. kulturelt mangfold er. Hva innebærer gode og dårlig holdninger i dagens samfunn, og hvordan definerer barnehagens styringsdokument, Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver dette? Hvis vi går til barnehagen sitt verdigrunnlag kan vi finne kjerneverdier som barnehagen o
 3. g og seksuell orientering

Hva er kulturell mangfold i familien? / Generell kultur

Ifølge barnebokforsker, ligger Norge bak Sverige når det gjelder kulturelt mangfold i barnebøker. - Det går igjen en diskusjon om hva litteratur er og hva den skal brukes til Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i området Et språklig og kulturelt mangfold. Gylne dager, gylne år, gylne øyeblikk, Gyldenpris! Med uttrykket; «Gylne dager, gylne år, gylne øyeblikk, Gyldenpris» ønsker vi å si noe om at vi vil gjøre alt for at barn hos oss skal ha en god hverdag

Hva er kulturelt mangfold?: Savner fokus på mangfoldige

Religiøst mangfold - Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - mormonkirken. Religiøst mangfold - Jehovas vitner. Religiøst mangfold - Nyreligiøsitet. Hva er nyreligiøsitet? Nyreligiøsitet omfatter nye religioner og nye religiøse bevegelser som er oppstått i løpet av de siste 150 årene Språklig og kulturelt mangfold - fine ord eller god praksis? Marit Gjervan og Gro Svolsbru Artikkelen er tidligere publisert i Barnehagefolk nr.3, 2013 Elleve år er gått siden det populære og viktige nummeret av Barnehagefolk - Verden i barnehagen - ble utgitt. Hva har skjedd siden den gang? Har forutsetningene fo Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse er en 3-årig profesjonsutdanning på heltid. Norge er i dag et flerkulturelt samfunn hvor mange barnehager har barn med ulik språklig og kulturell bakgrunn

Barnehageforum - Synliggjøring av mangfold i barnehage

Lite kulturelt mangfold i nye styrer Nye styrer. Én av styrelederne ved de ni universitetene og høgskolene som får nye styrer fra 1. august kommer fra næringslivet; de andre er fra offentlig sektor. Fem varaer og et fast medlem med er kommet inn etter at mer kulturelt mangfold i styrene ble etterlyst Kulturelt mangfold og etniske minoriteter i barnehage, skole og samfunn; I de gamle lokalene til lærerutdanningen på Landås er det nylig etablert et stort akuttmottak med plass til 700 flykninger. Vi mangler imidlertid kunnskap om mottakets funksjon og hva som skjer etterpå Boken «Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis» kom ut på Museumsforlaget i 2018, og er skrevet i regi av Mangfoldsnettverket. Artikkelsamlingen gir en oversikt og analyse av tiltak for inkludering av minoritetsgrupper ved ni ulike museer rundt om i Norge de siste ti årene Ved å få aktørene i kulturlivet til å snakke sammen om kulturelt mangfold ville de etterstrebede endringene i «Du kan bli hva du vil! Men om du ikke lykkes er det din.

Mangfold og gjensidig respekt - Udi

 1. Språklig og kulturelt mangfold - fine ord eller god praksis? Elleve år er gått siden det populære og viktige nummeret av Barnehagefolk «Verden i barnehagen» ble utgitt. Hva har skjedd siden den gang? Har forutsetningene for flerkulturelle og flerspråklige perspektiver endret seg i norske barnehager? Er det åpnet for flere og nye.
 2. lykkes med kulturelt mangfold: Vi involverer alle i organisasjonen i å tenke på inkludering og mangfold. For oss er det å nå et mangfoldig publikum en prioritet. Vi prøver oss stadig fram for å lære hva slags tilbud som er interessante og meningsfylte for målgruppene vi ønsker å nå
 3. dre hvite mennesker
 4. For at norske ledere skal kunne lede mangfold, er det kritisk at det er tilstrekkelig mangfold i deres virksomheter, at toppledelsen prioriterer mangfold, og at virksomhetens kultur, policy og handlinger understøtter det. Å lede mangfold er ikke et enkelt oppdrag, noe som Brandi et al. (2004) påpeker: ledelse av mangfold er fullt av paradokser og utfordringer. Å lede mangfold er ikke et.

Mangfold er lønnsomt - Forskning

Kulturelt mangfold, og like utfall. (Venstresiden?) F.eks vil de på venstresiden si at innvandring er bra pga forskjellige kulturer er ulike og det er berikende mangfold fordi de oppfører seg forskjellig, Se hva som skjer med hvite i Afrika Nøkkelen er kulturelt mangfold av den typen vi har i Cognite, sier Riya Jagetia (23), produktsjef i Cognite. Onsdag samles rundt 1.300 ledere i norsk næringsliv til NHOs årlige årskonferanse i et fullsatt Oslo Spektrum. Én av foredragsholderne er indisk-amerikanske Jagetia, som har bodd i Norge i omtrent et år «Kulturelt mangfold» er et begrep med mange betydningsnivåer. Kanskje går dets tyngste innhold i retning av kulturell åpenhet, inkludering og så videre

Definisjon Og Betydning Mangfold

Samtidig som det er naturlig å se til arkitektskolene i en debatt om mangfold, er det også viktig å se hva bransjen og organisasjonene gjør. Oslo Arkitektforening (OAF) er blant lokalforeningene som prøver å ta grep (se også sidesak for hva bransjen svarer). OAF har nedsatt en egen komité for å se på ulike tiltak Begrepet biologisk mangfold indikerer bokstavelig talt de forskjellige biologiske artene i et økosystem. Biodiversitet går imidlertid ut over bare en bokstavelig liste over arter; den omfatter også samspillet mellom artene, hvordan de overlever, hva de gjør og levekårene de eksisterer i. Selv om. Kulturelt og språklig mangfold I barnehagen. Pedagogikk i BULL - Vår 2020 - 08.01. Hva vil det si å være norsk? Å være norsk handler om å høre til i et kulturelt felleskap med andre mennesker. Sentrale begreper Identitet; identitet og tilhørighet Hva er virkelighet? - At vi oppfatter virkeligheten, hva er virkeligheten for deg

Hva er mangfolds­ledelse? Kifinf

Kulturelt mangfold er et fremtredende trekk ved det norske samfunnet, men dette mangfoldet gjenspeiles i liten grad i kulturlivet. Hvor: Musikkbyen Trondheim Når: 28. mai klokken 15:00-17:00. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Hvilke grep kan man ta som arrangør for å skape mer mangfold? Hvorfor er det viktig å jobbe å ha fokus på Et inkluderende museum - kulturelt mangfold i praksis Boka drøfter erfaringer fra arbeidet med inkludering og kulturelt mangfold ved norske museer. Tone Cecilie Simensen Karlgård , universitetslektor ved Kulturhistorisk museum, har bidratt med kapittelet Et sted å være rom sammen om museenes samarbeid med norske rom

Glomdalsmuseet 2016 - AnnoÅ elske er en menneskerett – å hindre noen i å elske er en
 • Ziegler spirituosen.
 • Tårnugle.
 • Hva er viktigst på jobb.
 • My polacy ogłoszenia monachium.
 • Kai tak airport.
 • Avslutningsgave til lærer.
 • Los gigantes tenerife restaurants.
 • Harehund som familiehund.
 • Små hvite insekter.
 • Småbruker kryssord.
 • Norske talenter 2018 mathias.
 • Katolsk biskop middelalderen.
 • Utredning ivf.
 • Disney channel wiki.
 • University of san diego.
 • Horoskop waage 2018 beruf.
 • Medias klinikken i tyskland.
 • Schönheitsideal frau heute.
 • Global news.
 • Cph maersk b.
 • Areal til funksjon.
 • Boeing 747 8 lufthansa.
 • Strikket pledd store pinner.
 • Maltose hydrolyse.
 • Zika virus land.
 • Lindisfarne angrep.
 • Neo realist.
 • Trinol insektmiddel.
 • Industrialiseringen i england.
 • Notabelforsamling.
 • Oracion a la virgen de chiquinquira para casos dificiles.
 • Kognitiv diamant.
 • Hake tegn.
 • Juegos de obstaculos para niños al aire libre.
 • Silverfish bite.
 • Aaron paul steckbrief.
 • Hotell mandal sentrum.
 • Bluetooth fm sender test.
 • Party schönebeck.
 • Nusa lembongan nusa ceningan.
 • Politikk og demokrati bok.