Home

Hva mener vi med begrepet ergonomi

Ergonomi - Wikipedi

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi Ergonomi er læren om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet til menneskene. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Vis med praktiske eksempler hva friksjon er

Hva mener vi med begrepet allmenn stemmerett, og hvorfor er allmenn stemmerett viktig i et demokrati? Det vil si at alle som er over 18 år eller blir 18 år det valg året har stemmerett ved et valg, resultatet av dette er en ny gruppe av mennesker av folket steg for steg har oppnådd demokratiske rettigheter. 3 Hva mener vi med begrepet bevaringslov? Bevaringsloven er en lov som sier at den samlede verdien av en fysisk størrelse, for eksempel energi, ladning og antall atomer i en kjemisk reaksjon, ikke endrer seg. Vi sier at energiloven er en bevaringslov, og at energien er bevart. 1 Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger. Vi skal bruke energien på en slik måte at vi reduserer forbruket uten at vi senker kravet til komfort. Denne guiden forteller det meste om hva du kan gjøre for å utnytte energien bedre i hjemmet ditt. Og hva du kan spare på det. ENØK er det begrepet vi bruker om dette her i landet. Du vil se at ordet går igjen mange steder i denne boken Hva mener vi med samlebåndsproduksjon? Henry ford oppfant samlebåndet slik vi kjenner det. Samlebånd er et konsept der arbeiderne har forskjellige oppgaver på en linje fra a til å. En arbeider utfører samme oppgave på alle produktene som kommer forbi og sammen utgjøres det ferdige produktet

Hva er arbeidsmoral? Arbeidsmoral er standarder eller verdier som vanligvis er basert rundt samvittighetsfullhet. Stort sett er de tenkt å dra en person moralsk, og dermed forbedre sin karakter. Disse etikk kan inkludere bevare sosiale ferdigheter, være pålitelig, og væ Mens vi i 1970 hadde fem yrkesaktive per pensjonist, vil vi i 2060 bare ha 2,5 yrkesaktive per pensjonist. Med andre ord: Mens fem personer i arbeidsdyktig alder skulle spleise på utgiftene til én pensjonist i 1970, vil det i 2060 bare være 2,5 personer til å dele på den samme regningen. Dermed blir det mer å betale for hver som er. Hva er ditt ansvar i arbeidet med HMS? Hvordan starte med HMS-arbeidet. For å komme i gang med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet har vi satt opp en enkel 4-stegs oversikt så du skal forstå de ulike fasene og hva de inneholder. Når du vet hva hvert steg inneholder kan du gå i gang med konkrete tiltak for å starte med HMS-arbeidet

Video: NDL

Hva er ergonomi - egentlig? AJ Produkte

Som vitenskapsfolk må vi ikke være fornøyd med de erkjennelser og kunnskapssystemer vi kommer fram til. Vi må kontinuerlig utsette dem for kritikk. Hessen: - Vi kan finne fram til endelige sannheter: Et svar på spørsmålet: Hva er et menneske, kan være å vise til våre 3,2 milliarder basepar, som er vår samlede arvemasse Og dette skal vi i henhold til loven jobbe forebyggende med. Da må vi starte med å kartlegge, for å vite hvilke utfordringer vi har, og hva som kan styrkes samt bygges videre på. Det finnes mange eksempler på hvordan tiltak som felles aktiviteter, «buddy-ordninger», omgruppering av team og ansatte og mange flere har gitt motsatt effekt Innenfor en del forskningsmiljøer er det vanlig at begrepene psykososialt arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø blandes sammen. Arbeidstilsynet skiller imidlertid mellom det organisatoriske og det psykososiale arbeidsmiljøet (arbeidsbetingelser), slik det også gjøres i arbeidsmiljøloven Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Et eksempel på en ikke bærekraftig utvikling kan være at man fisker så mye at fiskebestanden man fisker etter dør ut. Dette vil ødelegge muligheten for de som kommet etter oss til å skaffe seg mat ved å fiske

Ergonomi Hva er Ergonomi Definisjon og Forklarin

 1. I 1946 kom Verdens Helseorganisasjon med en ny definisjon på helse - en definisjon ikke alle støtter. Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer helse som «En tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom». Dette er en veldig bred definisjon, og WHO skriver selv at «Mange mener denne definisjonen fungerer dårlig fordi den er uoppnåelig»
 2. Bedrifter og institusjoner bør revurdere sin bruk av bærekraft som et redskap for grønnvasking og god PR, og som forbrukere bør vi alle bli mer kritiske til hva slags betydning som faktisk legges i dette ordet. Kun ved å vite hva vi faktisk mener når vi snakker om bærekraft, kan vi håpe på å oppnå de ambisjonene begrepet innebærer
 3. La oss ta et enkelt eksempel på hva vi mener med det: Dersom noen klager på papiret som denne artikkelen er trykket på, kan vi forfattere med god samvittighet si at vi ikke har noe ansvar for det. Vi kan, bokstavelig talt, ikke svare på spørsmålet, for det dreier seg om en beslutning som vi selv ikke har tatt, og som vi heller ikke har hatt noen innflytelse over eller kunnskap om
 4. Hva mener SV med begrepet «velferdsprofitører»? DEBATT: NHO Service anbefaler SV at de tar i bruk de riktige begrepene for å fremme sine synspunkter, og at de avstår fra å komme med krenkende uttalelser om dem som daglig engasjerer seg i brukernes situasjon og behov

Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeu

 1. Hva er etikk og moral, og hva mener vi med begrepet etisk refleksjon? Etikk handler om rett og galt, den sier noe om hvordan en person behandler-, og samhandler med andre. Ordet etikk, kommer fra klassisk gresk, ethikos, som opprinnelig betyr, det som har å gjøre med god karakter, sedelighet, dannelse og gode vaner
 2. dre varer for samme pengebeløp
 3. Livsstilssykdommer øker i forekomst i industrialiserte land der folk lever lenge. Eksempler på livsstilssykdommer er koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina), hjerneslag, høyt blodtrykk, visse typer kreft, type 2-diabetes, KOLS, benskjørhet, depresjon, medikamentmisbruk, overvekt, artrose, hiv/aids
 4. Hva er kultur? Hva sier de forskjellige fagområdene om kultur? I denne oppgaven skal jeg drøfte hva kultur er for noe, jeg skal forklare en del begreper under det vide kulturbegrepet. Jeg skal også forklare hva de ulike fagområdene sier om kultur. Jeg forklarer forskjellen mellom å integrere seg og assimilere seg. En del stede
 5. Å gjenopprette USA som det var før Trump, var og er en viktig sak for Joe Biden dersom han blir president. Men det spesielle året 2020 har endret Bidens fokus i kampanjen de siste månedene
 6. I Online Psychology skal vi tilby deg en Definisjon av kognitiv ergonomi med eksempler slik at du kan forstå godt hva vi mener når vi snakker om dette begrepet. Du kan også være interessert: Hva er metakognisjon: Definisjon av konseptet, eksempler og strategier Indek
 7. For å unngå sykdom og belastningsskader hos de ansatte, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. Vurder risikoen ved ulike arbeidsstillinger. Vurderingsmodellene skiller mellom sittende arbeid, stående eller gående arbeid, arbeid på huk eller i knestående, og liggende arbeid

Ordet ergonomi kommer fra gresk og betyr kunnskap om arbeid. Men den foretrukne definisjonen på ergonomi den dag i dag er at det er et tverrfaglig kunnskapfelt som handler om hvordan arbeidsmiljø og teknikk kan tilpasses mennesket, både i forhold til behov og begrensinger, slik at helseskader ikke oppstår. Vi er generelt for dårlige til å. Alle artikler er publisert med dato - enten for opprettelse av dokumentet eller revidert dato. Nyhetsartikler og intervju som er eldre enn to år, er merket med dette. Vi fjerner ikke arkiverte nyhetsartikler, fordi vi mener at de har en historisk verdi Hva er kultur? Hva sier de forskjellige fagområdene om kultur? I denne oppgaven skal jeg drøfte hva kultur er for noe, jeg skal forklare en del begreper under det vide kulturbegrepet. Jeg skal også forklare hva de ulike fagområdene sier om kultur. Jeg forklarer forskjellen mellom å integrere seg og assimilere seg. En del stede En risikovurdering med handlingsplan er viktig dokumentasjon på hvordan dere arbeider med HMS i virksomheten deres. Arbeidstilsynet har utarbeidet tre skjemaer som kan brukes som støtte i arbeidet med kartlegging, risikovurdering, planlegging og dokumentasjon

Ergonomi - Arbeidstilsyne

Hva er tvungen lønnsnemd? Levestandard er et begrep som blir brukt for å beskrive hvor godt det er å leve i et land basert på BNP(bruttonasjonalprodukt) per innbygger. Forklar hva vi mener med begrepet levestandard Katarsis er et begrep brukt av legen Hippokrates i medisinsk betydning, og av Platon om sjelens renselse fra det sanselige. Aristoteles innførte begrepet i Poetikken der han i kapittel 6 snakker om emosjonene frykt og medlidenhet som tragedien vekker hos tilskuerne, og renselsen som følger når disse følelsene oppløser seg. Hva Aristoteles mener med begrepet er omstridt; ifølge en gjengs. Hva er menneskerettigheter gjelder for alle, og at alle menneskerettighetene er like viktige. Menneskerettighetene er lagd for å sikre at vi tar vare på de mest lik respekt for alle borgere og lik stemmerett. Stoikerne, en filosofisk retning fra rundt 300 f.Kr., innførte begrepet naturrett. Med det mente de normer som var. Vi kan svare for det umiddelbare øyeblikket eller for den perioden vi er inne i. Vi kan for eksempel svare med en følelse: glad, trist, sint, sur, eller vi kan gjøre en mer generell evaluering av hvordan det går i livet; forholdet til familie eller venner, trivsel på jobb eller i hjemmet etc og gi livet en «skår» Rettighet er et omfattende begrep som det er krevende å definere kort på en presis måte. I vid forstand kan man si at en rettighet foreligger i enhver situasjon der det er tale om forpliktelser av et eller annet slag mellom mennesker eller mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner

Helsearbeiderfag Vg2 - Å arbeide ergonomisk i

Hva er et dekningspunkt? når profitten er null. Begrepet nullpunktsomsetning blir også brukt synonymt med dekningspunkt. På engelsk anvender man ordet break-even som også kan brukes på norsk. Formålet med et dekningspunkt. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil,. Klinikere bruker begrepet «allmenntilstand» daglig, til tross for at det er høyst uklart hva som egentlig ligger til grunn for vurderingen av en pasients allmenne tilstand. I en tid da leger skal uttrykke seg mest mulig objektivt og presist, er det derfor grunn til å undre seg over at ordet i stor grad har unnsluppet både definisjoner og debatt HVA VI TILBYR. AKTIVITETER. QUEST ROOMS. EDLE DRÅPER. Vi vet hvem som kan det de driver med og hvem som setter spor hos publikum. ARTISTER. Vi formidler band, trubadurer og DJ-er over hele landet. Musikk er en naturlig del av et arrangement, og vi hjelper deg med å finne de rette folkene

Soliditet er et nøkkeltall som viser hvor stor andel av et selskaps eiendeler er finansiert av egenkapital, og viser dermed hvor godt en virksomhet tåler tap. Soliditeten viser selskapets langsiktige evne til å betale. En analyse av det økonomiske begrepet og nøkkeltallet soliditet brukes til å vurdere selskapets evne til å betale på lang sikt Med yrkeskompetanse (med vitnemål eller med fag- eller svennebrev) kan du søke på utdanninger på fagskole. Fagskole er korte og praktisk rettede utdanninger som bygger videre på den yrkesutdanningen du har. F.eks. kan en helsefagarbeider spesialisere seg innen kreftomsorg, eller en dataelektroniker kan spesialisere seg innen datasikkerhet

I samfunnsfaget snakker man om begrepet kultur på en annen måte, som holdninger, verdier, identitet og som er med på å danne grunnlaget for musikksmak, hvilke bøker vi leser, hvilke filmer vi ser. Blant annet er normer og regler, som hva vi synes er rett eller galt, en viktig del av vår kultur Globale klimaendringer. Global oppvarming forbinder vi med den gjennomsnittlige temperaturstigningen på verdensbasis fra sent på 1800-tallet til i dag, og den forventede oppvarmingen som kommer i årene fremover.De fleste forskere knytter menneskelig aktivitet i forbindelse med industrialisering, økonomisk vekst og utslipp av klimagasser til denne temperaturstigningen Da mener jeg begrepet «mestring» er sentralt. Vi mennesker kan ha mange «lyter», men mestrer vi livet så har vi god helse. Vårt velvære handler ikke om at «legemet» er fullkommet, men at. - Den Grønne Region, sier vi. Hva mener vi egentlig. med dette begrepet? hjerte: De ansatte er. hjertet i konsernet. Det mest nærliggende er å definere. det gjennom naturen og de. rent fysiske forholdene, med de. enorme skogressursene, attraktive. friluftsområder og vass dragene. som omgir oss med Norges fjerde. og femte største innsjøer Med det referansepunktet defineres risiko formelt som en kombinasjon av mulige konsekvenser (utfall eller resultat) og tilhørende usikkerhet. Usikkerhet kvantifiseres ved hjelp av sannsynligheter. Vi benytter derfor ofte en variant av definisjonen foran og sier at risiko er kombinasjonen av (mulige) konsekvenser og (tilhørende) sannsynligheter, eller bare at risiko er kombinasjonen av.

Derfor mener vi at rapporten har mindre vekt i vurderingen av hva «administrasjonsutgifter» omfatter. Etter en samlet vurdering, hvor vi har lagt vekt på forvaltningspraksis og formålet med forskriften § 4 første ledd, mener vi at «administrasjonsutgifter» kun omfatter sektoruavhengige utgifter. Vår referanse: 2018/2234 Med kjærligheten som en tydeliggjørelse av hva vi mener med menneskets iboende verdighet, så virker denne appell til respekt nokså floskelaktig, samtidig som ordet respekt også virker lite adekvat i denne sammenheng

Samfunnsfag kap. 7 Flashcards Quizle

Enkelte mener at oppslagsverk som Gule sider og 1881 er i ferd med å dø ut, da denne informasjonen er å finne i sosiale medier og på bedriftens nettsider. En sosial identitet. Det er viktig å huske på at alt man foretar seg på sosiale medier, er med på å skape en identitet - spørsmålet er hva slags identitet man skaper seg Med klokskap mener vi som regel kunnskapen og evnene man har, mens intelligens snarere peker på en persons evne til å hente inn og bruke kunnskap. Høy intelligens er altså et godt utgangspunkt for klokskap, men for å bli klok må man lære noe gjennom studier og erfaringer

Vi arbeider etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg, www.pfu.no. Utgiver: PB 1) Forklar begrepet kultur. 2) Gi noen eksempler på massemedier. 3) Forklar hvorfor kulturen kan være forskjellig fra landsdel til landsdel. 4) Forklar begrepet sentralisering 5) Hva mener vi med at Norge er et homogent samfunn? 1) Forklar begrepet identitet 2) Hvilken betydning har religion for identitet? 3) Hva er et ritual Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den Mange mennesker er plaget med stress, og for mennesker med sammensatte lidelser, med både fysiske og psykisk helseplager, er håndtering av stress nøkkelen til et bedre liv! Her leser du om stress, om hva som skjer i kroppen, hvordan stress blir kronisk, og hva du kan gjøre for å bryte ut av stresset Hva med begrepet allmenn? Allmennheten er ofte en betegnelse som benyttes som en motsetning til en elite eller en ledelse, men kan også være et synonym for hva et flertall mener. Vår demokratiske styreform gjør at vi neppe vil snakke om allmennheten hvis vi ikke tenker på hva et flertall, eller i alle fall den størst

Vi må lete andre steder for å finne de gode svarene, samtidig som vi ikke må begå den motsatte feilen å late som om vi ikke står overfor en seriøs utfordring. De mest usunne formene for ulikhet kan bare bekjempes med mer konkurranse, mer rettferdige spilleregler og mer produktive incentiver. Last ned og les notatet her! Les mer For 30 år siden var det uvanlig at mennesker med utviklingshemming var til stede i mange kulturhus, kirker og andre forsamlingslokaler fordi de forstyrret. I dag er det heldigvis langt vanligere å se mennesker med utviklingshemming både som tilskuere og deltakere i kulturarrangement Årlig dør over 50 millioner oppdrettslaks i merdene før de blir slaktet. Flere veterinærer kritiserer oppdrettsnæringens bruk av begrepet «svinn» - når det egentlig er snakk om fiskedød Hva med det norske demokratiet? Regjeringen har som mål er å legge til rette for ytringsfrihet og informasjonsfrihet , og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet. Teknologirådet starter nå opp et nytt prosjekt for å vurdere hvordan en slik utvikling kan påvirke det norske demokratiet

Naturfag Kapittel 10 Flashcards Quizle

Hva mener vi egentlig med digitalisering? Begrepet dekker flere områder og påvirkningene som disse har: Det er vanlig å oppgradere forretningsmodellen sin gjennom digitalisering. Målet med en slik prosess er å få mer ut av hver krone som brukes på bedriften ved hjelp av ny teknologi Mange mener at dette er utopisk, men definisjonen er viktig fordi den vektlegger at helse er noe mer enn fravær av sykdom og at helse har flere dimensjoner enn bare den fysiske. Helsekorset illustrerer at vi kan se på helse som en konstant bevegelse på linjer mellom god helse og dårlig helse og føler seg bra - føler seg dårlig • Hva må du være med på eller gjennomføre for å nå målet ? • Hvilke andre kompetansemål mener du har betydning i henhold til gjennomføringen av dette målet/oppgaven ? ARBEIDSPLAN: Jeg har fremvist min plan for veileder. Vi er enige om min fremdriftsplan for å nå målet

universell utforming - Store norske leksiko

Livskvalitet er i vanlig språkbruk ofte en betegnelse på velferd eller det å ha et godt liv. Forstått på denne måten har livskvalitet både objektive og subjektive aspekter, og begge er nødvendige for å kunne gi et dekkende bilde av hva et godt eller dårlig liv innebærer. To eksempler på objektive mål er arbeidsledighet og forekomsten av kroniske sykdommer, mens opplevelsen av. Før vi sier mer om dette, skal vi seet lite eksempel på tilknytning. Vi skal møte Petter (1) på hans aller første dag i barnehagen. Alt er nytt, den eneste han kjenner er mamma. Petter sitter på mammas arm. De går rundt i avdelingen og snakker med Iris, som skal være Petters kontaktperson i barnehagen Kultur eksisterer gjennom hva vi har lært og har av kunnskap. Kultur endrer seg avhengig av hva som blir overført fra en generasjon til den neste. Kultur er stort sett noe sosialt. Kultur er ikke statisk, men endrer seg over tid. Læring og overføring er ikke lik i alle land og regioner og vil derfor være forskjellig fra en nasjon til en annen Skolene må egentlig ha en uformell diskusjon om hva som ligger i begrepet og spørre «hva betyr det for oss?», sier Dahl om dybdelæring. Dahl mener det er mange forståelser av hva dybdelæring egentlig er. Skaftun understreker at dybdelæring verken er en ny ting eller en ny måte å lære på, og at de fleste vet hva er og kjenner igjen

Hva vi da i praksis mener med helse, er avhengig av hvem vi er, hvor vi bor, og hva vi oppfatter som normalt. Levestandarden og det medisinske behandlingstilbudet er også avgjørende Kebabnorsk er et begrep som viser til en norsk multietnolekt med mange innslag av lånord fra språk som opprinnelig tales av ikke-vestlige innvandrergrupper i Norge.Kebabnorsk som fenomen ble først identifisert i 1990-årene i miljøene rundt innvandrerungdom i østre deler av Oslo.Selve begrepet kebabnorsk hentyder til at det importeres både nye ting og ord, for eksempel matretter som får. Dette gjelder definisjonsmakt, og makt til å bestemme hvem som er normal og tolerant - hvem som er unormal og gjenstand for toleranse, mener forskeren. Hvordan kan man lære seg toleranse? - Det finnes selvfølgelig ikke noen oprift på dette. Det avhenger blant annet av hva man mener med toleranse Sånn får vi god skole, mener skoleforskeren. På et felt der mange forskere nøler med å ville si noe sikkert, mener Nordahl at mye nå kan slås fast med ganske stor sikkerhet. - Vi vet i dag en hel del om hva som gir elevene gode skoler Saldobalansen viser en oversikt over alle kontoene i regnskapet og hva som er bokført på disse kontoene. På denne måten får man en forenklet og rask oversikt over regnskapet. Man får nemlig ikke sett hver eneste transaksjon i detalj, så saldobalansen er mer oversiktlig. Man kan også bruke begrepet råbalanse i stedet for saldobalanse

Hva er enøk? - enok

Noen mener at Identitet er en kjerne i mennesket, den er fast, forandre seg ikke og lar seg ikke påvirke av ulike forhold, mens noen andre mener det motsatte. mennesket har ingen kjerne, og identiten kan utvikle seg overtid. Hva mener du Begrepet funksjonsnedsettelse viser til variasjoner (eller skader) i kroppsdeler eller i kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner 1.. Funksjonsnedsettelse er altså et bredt begrep som favner til dels svært ulike variasjoner: En funksjonsnedsettelse kan være alt fra allergi, kronisk sykdom, lese- og skrivevansker, nedsatt syn eller hørsel, redusert bevegelsesevne. Begrep er innenfor filosofien enkelt sagt det abstrakte innholdet knyttet til en språklig term.Ulike språk/dialekter vil som oftest ha spesifikke termer for det samme begrepet. Begrep er en avgrenset og allmenngyldig mental forestilling om et konkret eller abstrakt fenomen i den virkelige eller i en tenkt verden. For at mennesker skal kunne snakke om denne forestillingen/begrepet, må det. I dag er det mange offentlige virksomheter som jobber med porteføljestyring, men hva mener vi egentlig en portefølje, Når vi på disse sidene bruker begrepet portefølje er det egentlig prosjektportefølje vi snakker om. Begrepet portefølje brukes også om andre typer av porteføljer (eksempelvis produktportefølje, kundeportefølje,.

Det er imidlertid en utfordring at det legges svært forskjellige betydninger i begrepet, og at det derfor er vanskelig å definere akkurat hva en bærekraftig utvikling er. Ifølge Brundtlandrapporten av 1987 er definisjonen Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov Vi viser til din henvendelse av 02.05.2018. I henvendelsen bes det om en avklaring av hva som menes med begrepet bygningsmessig forbundet i motstning til frittliggende bygning. Departementet er øverste bygningsmyndighet etter plan- og bygningsloven,. Hva mener vi med begrepet årsakssammenheng i erstatningsretten? Sjekk svar Årsakssammenheng er et alminnelig vilkår for erstatningsplikt. Finnes det ingen sammenheng mellom en handling og følgen av handlingen, er spørsmålet om ansvar uaktuelt. Årsakskjeden må være klar og logisk

Kortsvar-bedriften - Sammendrag Bedriften - HIS 3410 - BI

Retten til privatliv følger blant annet av den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 og står sentralt i EUs personverndirektiv (95/46 EF). Disse internasjonale regelsettene ligger til grunn for vår nasjonale personvernlovgivning. Et vesentlig element i personvernet er at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger. > Hva er kultur. Hva er kultur med ulike definisjoner legger vi merke til at det er noe vi tilegner oss eller lærer som samfunnsmedlemmer. Vi kan derfor si at kultur er det motsatte av natur, alt som er medfødt er naturlig, alt vi lærer er kulturelt. Kultur er noe som mennesker har til felles og som forener. På den andre siden kan vi si. Årsaken er antagelig at selv om begrepet kritisk tenkning nevnes, Eller, kanskje bedre, hva mener vi med kritisk tenkning? Jeg tar full høyde for at det er vanskelig å forklare i en lettbent kommentar. Ett av kriteriene for kritisk tenkning er at man skal tenke før man kritiserer. Og lese nøye Spørsmålet «hva er sykdom?» handler med andre ord om hva et menneske er, om vårt forhold til verden og hverandre, om forholdet mellom kropp og sinn, om hva vi oppfatter som ubehag, smerte og lidelse og om normer og verdier. Helsefaglig aktivitet identifiserer, konkretiserer og aktualiserer abstrakte filosofiske problemstillinger

Vi bruker begrepet alternativ medisin i dagligtalen, men hva mener vi egentlig med det? Kanskje det er på tide med en klar definisjon Vi starter med en kort diskusjon om hva ordet betyr, før vi går videre og ser på tre ulike samfunnsområder der mangfolds- begrepet kan bidra til innsikt. Det første området vi tar for oss, etnisitet, er et område der mangfoldsbegrepet har blitt mye brukt. De to andre områdene vi går inn i, nedsat FHI med nye innstramminger: De som bor alene bør kun ha to til tre fysisk nære. Folkehelseinstituttet mener folk tolker begrepet «dine nærmeste» svært ulikt

LO-advokatenes Facebook side har tidligere (2.9.2020) omtalt hvilke HMS krav som gjelder ved hjemmekontor. Et annet spørsmål er om, og i hvilke tilfeller, arbeidstaker er omfattet av yrkesskadereglene hvis det skjer en ulykke i hjemmet. D Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig 7 Hva er en norm? 8 Forklar forskjellen på en norm, en regel og en lov. 9 Hva mener vi med at en norm er blitt internalisert? 10 Hva er en sanksjon? 11 Hva mener vi med sosial kontroll? 12 Forklar begrepet rolle. 13 Finn noen eksempler på rollekonflikter du selv har opplevd. 14 Forklar begrepet kjønnsrolle

Kapittel 15 - Kommunikasjon Kommunikasjon Utveksling av informasjon mellom mennesker. All kommunikasjon har et mål. Kommunikasjonsmodell Sentrale elementer: Avsender: Den som vil gi informasjon Mottaker: Den informasjonen er ment for Budskap: Det avsenderen ønsker å fortelle til mottakeren Koding: Budskapet må kodes slik at mottakeren forstår innholdet Aktiv sikkerhetsutstyr forebygger, og passiv sikkerhet er beskyttende sikkerhetsutstyr. Aktiv sikkerhet består av utstyr eller konstruksjoner som skal forebygge ulykker. Utstyr som kommer inn under dette begrepet er f. eks ABS bremser, ESP (elektronisk stabilitetsprogram), Trafikktilpasset Cruise Control (Fartsholder), Nødbremsassistanse, Filholder og lignend

Vi får da global oppvarming. Oppvarmingen vi ser i dag, er et resultat av alle utslipp som har skjedd siden vi begynte å utnytte fossile kilder til energi. Fordi den viktigste klimagassen CO2 akkumuleres i atmosfæren, er det ikke nok med små kutt i utslippene for å kontrollere klimaet. Utslippene må stanses, så langt råd er. Klimagasse - Hva med alle de som for eksempel ramler ut av skolen, hvilke arenaer har de å lykkes på, Vittersø mener vi kan lære mye av antikkens fokus på hvor viktig lykke er Mange av oss har etter hvert problemer med å forstå forskjellen. Hva er meninger om hva som faller utenfor og innenfor begrepet. og mener vi kan beskrive personer.

Derfor vil vi inspirere deg til å velge mer grønt! Du finner mange gode, enkle oprifter og tips bama.no. Kanskje vi skal mobilisere til en nasjonal dugnad for å nå 5 om dagen, slik de klarer med glans i Sør-Europa? Det er bare fordeler med det, for dette er et kostråd som ikke handler om forsakelse, veiing og måling eller strenge dietter Ofte kan beskrivelser av hva miljøterapi er bli uklare og ulne­. Selv erfarne miljøterapeuter kan ha problemer med å sette ord på hva det egentlig er (1). Klargjøring. I forbindelse med forskning på miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon har vi intervjuet mange miljøterapeuter Hva mener vi med 'rødlisten for plante- og dyrearter'? Nevn noen grunner til at Norge er blant de største fiskerinasjonene i verden. Forklar! Hvilke arter er de viktigste i den norske fiskerinæringen? Hva var bakgrunnen for innføring av fangstkvoter i fiskeriene? Hvordan har man kontroll med uttaket av fisk nasjonalt og internasjonalt

 • Feberfantasi barn.
 • Balanse i bildet.
 • Pippin and merry actors.
 • Landbruksregnskap regler.
 • Sony smartwatch 3 armbånd.
 • Ask tre wikipedia.
 • Downlights utenpåliggende.
 • Wow realm population eu.
 • Monster energy shop.
 • Fakta om batterier.
 • P4 lyden av norge tips.
 • Lacerta lepida.
 • Pole dance junggesellinnenabschied ulm.
 • Pulp duisburg schwarzhalt.
 • Tschernobyl.
 • Bemanningsbyrået timelister.
 • Städtisches museum osterode.
 • Wandverzierung.
 • Kule boots dame.
 • Lc lc breakout kabel.
 • Linux installer.
 • Taurus traits.
 • Rosefamilien lavere klassifiseringer.
 • Prokuraloven.
 • Hva er bilen verdt 2017.
 • Rosa blomkarse.
 • Jessica craig und prinz william.
 • Whisky seminar übernachtung.
 • Nummerupplysningen utland.
 • Kamera für weite entfernungen.
 • Sivilisert menneske.
 • Rockmusik youtube.
 • Forsikring bil eika.
 • Vollrath tönnies preise.
 • Tierheim hunde deutschland.
 • Mark zuckerberg hearing.
 • Unrar.
 • Commedia dell arte zanni.
 • Katolske kirken.
 • Luna djogani biografija.
 • Sziget 18.