Home

Fylkesarkivet hordaland

Hordaland fylkesarkiv er depotinstitusjon for fylkeskommunen. Kontakt fylkesarkivet. Send e-post 55 23 99 50. Vi utviklar Hordaland. Besøksadresse. Agnes Mowinckels gate 5 5008 Bergen Opningstid. 15/09-14/05: 08.00-15.45 15/05-14/09: 08.00-15.00. Fylkesarkivet sine viktigaste oppgåver er å ta vare på og gjere tilgjengeleg arkivmateriale frå sentraladministrasjon og institusjonar i Hordaland fylkeskommune, samt privatarkiv (bedrifter, lag/organisasjonar og privatpersonar)

Fylkesarkiva i Hordaland og Sogn og Fjordane har blitt til Fylkesarkivet i Vestland, og vi arbeider no for at fylkesarkivet.no skal bli ein felles portal for informasjon om arkiv- og kjeldemateriale vi forvaltar frå regionen Vestland Hordaland fylkesarkiv ble opprettet i 1991. Fylkesarkivet tar imot og oppbevarer eldre arkiv fra sentraladministrasjonen og institujoner i Hordaland. Fylkesarkivet koordinerer arbeidet med privatarkiv i Hordaland og tar imot arkiv fra private arkivskapere.. Fylkesarkivet har tatt imot omkring 3500 hyllemeter arkivsaker fra ca 250 ulike avdelinger, institusjoner og organisasjoner Fylkesarkivet var inviterte til Bergen for å snakke med sogelaga i Hordaland om foto og digitalisering. Dei utsendte var fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl og rådgjevar Silje Engeland. Fidjestøl fortalte om korleis fylkesarkivet i Sogn og Fjordane fungerar og litt om korleis ein kan tenke seg at det blir framover mot samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane

Dersom du har bestått fag-/sveineprøve før 1998 i tidlegare Hordaland fylkeskommune, må du kontakte fylkesarkivet. (Hugs å merke e-posten med Fylkesarkivet: Bestille dokumentasjon.) Har du tatt Vg4 påbygg etter fag- eller sveinebrev og vil ha vitnemål Dette webarkivet inneheld ikkje lenger bilete frå fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal. For meir informasjon om kvar du finn desse bileta, sjå he

Fylkesarkivet. Fylkesarkivet i Oppland ble etablert i 1995 i det gamle pressesenteret fra OL, nå Fakkelgården. Fra 01.01.2020 har fylkesarkivet også ansvar for Hedmark fylkeskommunes arkiver, og etter hvert for de historiske arkivene til Innlandet fylkeskommune. Navnet er Innlandet fylkesarkiv. I 2008 ble IKA Opplandene etablert Fylkesarkivet har ansvar for at arkiva i Vestland vert tekne vare på, gjort tilgjengeleg og formidla som del av ein samla og heilskapleg samfunnsdokumentasjon i regionen. Vi forvaltar både offentlege arkiv og ikkje-offentlege arkiv og samlingar innan fagområda privatarkiv, foto, stadnamn og musikk Hordaland: Vitnemål/kompetansebevis utferda før 1998. Dersom du ønskjer å få kopi av vitnemål eller kompetansebevis utferda før 1998 frå ein av dei vidaregåande skulane i lista nedanfor, tek du kontakt med fylkesarkivet.. Vi gjer merksam på at dette berre gjeld skulane i lista

Fylkeskommunale arkiv - Hordaland fylkeskommun

arkiv og dokumentasjon - Hordaland fylkeskommun

Når Hordaland og Sogn og Fjordane går saman til Vestland fylkeskommune ved nyttår, får vi nye nettsider for Vestland fylkeskommune. EU lyttar til Hordaland og Cardiff. 25.12.2019 Forsking Internasjonalt Politikk - Før eksporterte vi kol Fylkesarkivet i Oppland Innlandet fylkesarkiv Besøksadresse, levering av pakker og henvendelser. Fakkelgården Vormstuguv. 40 2624 Lillehammer. Telefon. 62 00 08 80. Postadresse. Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar. Epost. Organisasjonnummer Innlandet fylkeskommune. 920 717 152. Fakturaadress

Fylkesarkivet i Vestlan

Webarkiv for foto. Velkommen til eit webarkiv med foto frå: Sogn og Fjordane (Fylkesfotoarkivet ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) Møre og Romsdal (Fylkesfotoarkivet ved IKA Møre og Romsdal Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane ligger i Leikanger kommune i Sogn og Fjordane fylke.Arkivet er en fylkeskommunal institusjon som arbeider med stedsnavn, foto, folkemusikk, kommunale arkiv, fylkeskommunale arkiv, privatarkiv, lyd, film og video med mer. Arkivet har og ansvar for Arbeiderarkivet i Sogn og Fjordane og for kommunearkivordningen i Sogn og Fjordane der alle kommunene er medlemmer

Dei viktigaste nyheitene og beste historiene frå NRK Vestland Ansvarsområde og oppgåver. Fylkesarkivet tar imot og oppbevarer eldre arkiv frå sentraladministrasjonen og institusjonar i Hordaland. Fylkesarkivet koordinerer arbeid med privatarkiv i Hordaland og tek imot arkiv frå private arkivskaparar. Fylkesarkivet gjev råd om lokalhistorisk arbeid, bevaring av privatarkiv, stadnamn og foto.. Samlingane. Hjelp. Generelt Veiledninger. Veiledninger til skannet materiale; Symbole

Hordaland fylkesarkiv - Wikipedi

 1. Hold Ctrl-tasten (Windows) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å øke eller - for å redusere skriftstørrelsen
 2. Historie. Det er opprettet seks fylkesarkiv i Norge. Det eldste er Aust-Agder-Arkivet (i dag en del av Aust-Agder museum og arkiv) som ble opprettet som en egen institusjon i 1958.Det yngste er Vestfoldarkivet, opprettet i 1997. De øvrige fylkesarkivene ble etablert på 1980-90- tallet: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane i 1986 (prøveordning fra 1983), Hordaland fylkesarkiv i 1991.
 3. er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer
 4. Østfold interkommunale arkivselskap iks er et interkommunalt selskap, organisert etter lov om interkommunale selskaper. Selskapet har pr. 2012 sytten deleiere. IKA Østfold ble opprettet i 2002, den gang med femten deleiere, etter et initiativ fra rådmannsutvalget i Østfold og Statsarkivet i Oslo
 5. BESØK FRÅ FYLKESARKIVET I OPPLAND. Tysdag fekk DIS-gjengen storfint besøk av Pål Mjørlund og Tormod Holdbrekken frå Fylkesarkivet i Oppland. Å få helse på, og sjå på arbeidet til den stabile dugnadsgjengen ved FylkesFOTOarkivet, var eit viktig punkt på programmet då Pål og Tormod vitja oss i Kirkegata 10b

Møte med sogelaga i Hordaland - Fylkesarkivet i Vestlan

Fylkesarkivet i Hordaland. adresse. Fylkesarkivet i Hordaland. Documaster.no AS, Keiser Wilhelms gate 23, 6003 Ålesund post@arkivplan.no. Hordaland fylkeskommune (fylkesarkivet, fotoverntenesta) Fra lokalhistoriewiki.no. Omdirigeringsside. Hopp til navigering Hopp til søk. Omdirigering til: Hordaland fylkesarkiv Fylkesarkivet i Hordaland er depotinstitusjon for arkivmateriale frå Hordaland fylkeskommune og privatarkiv. Arkiv med pasient - og journalopplysingar utgjer ein liten del av den totale arkivbestand. Fylkesrådmannen sin vurdering er i all hovudsak gjort med utgangspunkt i dette materialet Merkelapp: Fylkesarkivet. Forvaltningsreformer og følger for arkiv. Skrevet 16. august 2019 av Knut Kjosås. Når Stortinget fattar vedtak om at offentlege oppgåver skal flyttast mellom kommunalt, fylkeskommunalt eller statleg nivå, ber det med seg konsekvensar for arkiva. Interkommunalt arkiv i Hordaland. Fylkesarkivet var fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiv, men var også helt dominerende i det operative arbeidet med bevaring av privatarkiv. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er nå slått sammen med Fylkesarkivet i Hordaland til Fylkesarkivet i Vestland, som har oppgavene til de to tidligere institusjonene

Eit av dei viktige veg- og ferjesambanda med svært stor trafikk i dag, er sambandet Lavik-Oppedal i ytre Sogn. Her går E-39, stamvegen mellom Kristiansand og Ålesund, også kalla Kyststamvegen. Sambandet til Hordaland hadde ein trong fødsel. Vegsambandet mellom Hordaland og Sogn, til Brekke, vart sett på som lite vesentleg av fylkespolitikarane For lang tid tilbake var det ikkje vanleg å ha klokke med seg i arbeid, verken på armen eller i lomma. Det var vanleg å orientere seg etter sola, iallfall i sommarhalvåret. Var ein ute og arbeidde, måtte ein kanskje heim til måltida. For å finne ut av dette, hadde dei i eldre tider ymse merke i naturen, og dei var ofte knytte til solgangen. Difor finn vi mange tidmerke i føreleddet i.

Bestill dokumentasjon - Vestland fylkeskommun

12 Hordaland Velg alle; 1257 Alversund 1247 Askøy 1244 Austevoll 1264 Austrheim 1220 Bremnes 1251 Bruvik 1219 Bømlo 1232 Eidfjord 1211 Etne 1237 Evanger 1249 Fana 1265 Fedje 1222 Fitjar 1213 Fjelberg 1246 Fjell 1241 Fusa 1234. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av. Tilskot til brannsikring av tette trehusmiljø. Brann er ein stor trussel for tette trehusmiljø. Denne tilskotsordninga skal bidra til den nasjonale målsetjinga om at det ikkje skal skje brannar der uerstattelege nasjonale kulturverdiar går tapt Fylkesarkivet i Vestland tek vare på og formidlar arkiv- og kjeldemateriale frå Vestland fylke.Arkivet samarbeider tett med kommunar og har ulike fysiske og digitale publikumstenester. Frå 1.1.2020 vart Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane slått saman med Hordaland fylkesarkiv og desse utgjer seksjon for arkiv i avdeling for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylk 2. mars 2019 slo det seg saman med søsterpartiet i Hordaland, til Vestland Arbeidarparti. Sjølv om Sogn og Fjordane Arbeidarparti er historie, så er arkivet det skapte teke godt vare på. Fylkesarkivet fekk i 2019 støtte frå Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek til å ordne og katalogisere dette viktige kjeldematerialet

Stortingsvedtaket frå 1975 stadfesta at stamvegen mellom Bergen og Oslo skulle gå over Filefjell og Lærdal. Første byggjesteg var Hordaland grense-Aurland. Mellom 1980 til 1993 vart det til saman bygd rundt 40 km ny veg, inkludert 18456 m tunnel. Med i stamvegprosjektet var og vegutløysing til det vesle bygdesamfunnet Undredal Statsarkivet i Oslo . Vestre Aker prestekontor Kirkebøker . Ministerialbo Fylkesarkivet Hordaland Information. Have a look at fylkesarkivet hordaland image collection and fylkesarkivet hordaland foto along with 三陰交. More info. Last Update. 20200725. Fylkesarkivet Hordaland image collection. I 2015 dokumentsenteret vart sltt saman fylkesarkivet. image Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle Stadig mer kommunalt arkivmateriale blir tilgjengelig i Digitalarkivet, etter at Arkivverket høsten 2019 åpnet for at andre arkivinstitusjoner kan publisere sine digitaliserte arkiver i Digitalarkivet

Fylkesarkivet

 1. Fylkesarkivet i Vestland tek vare på og formidlar arkiv- og kjeldemateriale frå Vestland fylke.Arkivet samarbeider tett med kommunar og har ulike fysiske og digitale publikumstenester. Frå 1.1.2020 vart Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane slått saman med Hordaland fylkesarkiv og danna Fylkesarkivet i Vestland. Seksjon for arkiv ligg under avdeling for kultur, idrett og inkludering i Vestland.
 2. IKA Hordaland Etne kommune. Formannskapet . Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1838 - 1861 Første side: Innhold: L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1861 - 1884 Første side: Innhold: L0003 Møtebok.
 3. Vestfoldarkivet ble etablert i 1997 som Fylkesarkivet for Vestfold. Kulturutvalget i Vestfold fylkeskommune vedtok i møte 18.01.1994 å sette ned et utvalg til å utrede etablering og drift av et fylkesarkiv for Vestfold. Fylkesarkivar i Hordaland, Egil Nysæter, ble engasjert til å utrede spørsmålet om fylkesarkiv i Vestfold
 4. Det store spørsmålet framover vert no kva rolle og funksjon fylkesarkivet vil ha i den nye fylkeskommunen då Hordaland og Sogn og Fjordane har organisert arkivinstitusjonane sine totalt ulikt. Mitt mål vil vere at vi skal halde fram med å dokumentere og formidle dei immaterielle kulturytringane frå Sogn og Fjordane, samt at det må etablerast ei einskapleg ordning for den nye fylkeskommunen
 5. Fylkesarkivet i Oppland. Fylkesarkivet Sogn og Fjordane. Helsedirektoratet. Hordaland fylkesarkiv. OsloMet. IKA Finnmark. IKA Kongsberg. IKA Møre og Romsdal. IKA Øst. Interkommunalt arkiv i Hordaland. Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS
 6. Fylkesarkivet i Vestland. 27. november 2017 · Mat frå arkivet! Søt smakebit frå julenummeret av Kjelda. Relaterte videoer. 3:19. Ingeborg Grytten. Fylkesarkivet i Vestland. 936 visninger · 16. november 2018.

Kontakt fylkesarkivet. Send e-post 55 23 99 50 . Kontakt kunst- og kulturformidling. Send e-post 55 23 91 85. Kontakt fylkesbiblioteket. Send e-post 55 23 93 76 . Leiarar. Vi utviklar Hordaland. Besøksadresse. Agnes Mowinckels gate 5 5008 Bergen Opningstid. 15/09-14/05: 08.00-15.45 15/05-14/09: 08.00-15.00. Hordaland fylkeskommune - IT-arkivar/rådgjevar - fylkesarkivet - kultur- og idrettsavdelinga. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere 278 nye bilder etter fotograf Ole Yri blitt lasta opp i fotobasen til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Sjå nokre eksempel på videoen. Ole Yri (født 1878..

17. Desember - Gaular kommune Dagbok for Lunde, Bringeland og Skilbrei skulekrinsar 1865-1871. Ei dagbok er ein fråværsprotokoll der oppmøtet til.. The National Archives of Norway Digitalarkivet, Arkivverket, Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 OSLO Help line: 480 55 666 Email: digitalarkivet@arkivverket.no VAT number: 961 181 39

Fylkesarkivet i Vestland, Hermansverk. 1 380 liker dette · 1 snakker om dette. Fylkesarkivet i Vestland er ein fylkeskommunal institusjon. Vi arbeider med innsamling og vern av arkivmateriale frå.. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane tek vare på og formidlar arkiv- og kjeldemateriale frå Sogn og Fjordane fylke. Arkivet samarbeider tett med kommunar, bibliotek og museum, og har ulike fysiske og digitale publikumstenester. Frå 1.1.2020 vart Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane slått saman med Hordaland fylkesarkiv og danna Fylkesarkivet i. The County Archives in Vestland works to preserve and disseminate cultural heritage material and historical documents from and about Vestland. Our collections consist of municipal archives, private archives, traditional music, oral history, audiovisual materials, place names and historical photographs. Note: this site was previously titled The County Archives in Sogn og Fjordane fylkesarkiv.no Laurdag 12 november kl11-1630 markerar Fylkesarkivet og fylkeskommunen i Sogn og Fjordane den nasjonale arkivdagen Tema i år er «Då klokka klang» og v Glem ei, du er støv! Glem ei, du er mere enn støv! Med desse orda frå Henrik Wergeland let Dagne Groven Myhren duken falla av minnesmerket over diktaren på ættegarden Verkland. Ein vakker og velforma naturstein kom til syne for dei om lag 200 frammøtte. Dagen var laurdag 12. juli 1975

Fylkesarkivet i Vestland, Hermansverk. 1 384 likar · 40 snakkar om dette. Fylkesarkivet i Vestland er ein fylkeskommunal institusjon. Vi arbeider med innsamling og vern av arkivmateriale frå heile.. Hordaland fylkesarkiv Fylkesarkivet Fylkesarkivet Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen (LAB) er et samarbeidsorgan mellom næringslivet i Bergen, organisasjons-livet i Bergen og Bergen kommune. Formålet er å samle inn, bevare, tilgjengeliggjøre og formidle arkivene ette Fylkesarkivet i Oppland: Stavanger byarkiv Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane: Trondheim byarkiv Hordaland fylkesarkiv: Vestfoldarkivet IKA Finnmark IKA Hordaland: Arkheion IKA Møre og Romsdal : KDRS : Arkivorganisasjoner: Arkivforbundet: Norsk arkivråd: Arkivarforeningen: International council on archives (ICA) Arkivverket og annen statlig. Fylkesarkivet i Vestland, Hermansverk. 1,383 likes · 5 talking about this. Fylkesarkivet i Vestland er ein fylkeskommunal institusjon. Vi arbeider med innsamling og vern av arkivmateriale frå heile.. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Interkommunalt Arkiv for Vestfold, Telemark og Buskerud (IKA Kongsberg) Interkommunalt Arkiv i Finnmark Interkommunalt Arkiv i Hordaland Interkommunalt Arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt Arkiv i Troms Interkommunalt Arkiv i Trøndelag Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder Oslo byarkiv Stortingsarkivet Trondheim.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. jun. 2006 - des. 2009 3 år 7 måneder. Utdanning. University of Bergen (UiB) University of Bergen (UiB) Specialadvisor at Hordaland County Archive. Special adviser hos Hordaland fylkeskommune - Hordaland fylkesarkiv. University of Bergen (UiB) Vis profil Vis profilmerke Kommentar til eieren Hordaland fylkeskommune (fylkesarkivet, fotoverntenesta) i eierregisteret:Fyll ut alle felt merket med *. Navn*: : Epost*: : Kommentar*

Arkivar - rådgjevar - Fylkesarkivet - Kultur- og idrettsavd. Ved kultur og idrettsavdelinga i Hordaland fylkeskommune er det frå 1. januar 2014 ledig fast 100% stilling som arkivar/rådgjevar ved fylkesarkivet 17.12.2018 Miljøseminar for akvakultur 2019 Vi har i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fiskeridirektoratet region Vest og Sjømat Norge gleda av å invitere til miljøseminar i Florø 6. og 7. februar 201 Kommunearkivkonferansen 2018 i regi av Fylkesarkivet/IKA Opplandene gikk av stabelen på Lillehammer Hotell 17.-18.april. Årets overskrift var IKA Opplandene 10 år og det ble fokus på endringer i arkivlandskapet og regelverk. Omlag 90 deltakere møtte på Lillehammer for å oppdatere seg og for å diskutere fag over to dager Oppland fylkeskommune - Fylkesarkivet - Rådgiver IKT. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Innlandet fylkesarkiv - Velkomme

 1. Museumssenteret i Hordaland, Salhus, Norway. 1.7K likes. Kultur- og naturhistorisk museumsorganisasjon som driv bevaring, forsking, undervisning og formidling om kultur- og naturhistorie frå fortid..
 2. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Åna · Se mer » Åna-Sira. 2009 Åna-Sira er et lite tettsted i Sokndal og Flekkefjord kommuner der elva Sira (også kalt Sireåna) munner ut i fjorden Åna. Ny!!: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Åna-Sira · Se mer » Berle kirk
 3. Ved kultur og idrettsavdelinga i Hordaland fylkeskommune er det ledig 100% fast stilling som IT-arkivar. Elektroniske arkiv vil i aukande grad erstatte papirarkiv i Hordaland fylkeskommune og Fylkesarkivet tek imot stadig fleire elektroniske arkiv som skal bevarast. Vi søkjer difor ein person som skal ha dette som arbeidsfelt. Arbeidsoppgåve

Fylkesarkivet i Vestland - Fylkesarkivet i Vestlan

Han har tidlegare arbeidde for fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Bergen byarkiv, og har det siste året vore mellombels tilsett hjå IKA Hordaland som arkivkonsulent. I den nye stillinga vil Hans Sindre være kontaktperson til Bjørnafjorden kommune og Øygarden kommune Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS, Bergen, Hordaland. 495 likes · 9 were here. Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei arkivverksemd, som er eigd av 24 kommunar i det som dekker tidlegere.. Fylkesarkivet i Hordaland - tek imot og oppbevarar eldre arkivsaker frå sentraladministrasjon og institusjonar i Hordaland fylkeskommune. Dei har det overordna arkivansvaret, samt utarbeiding av retningsliner og rutinar for avlevering av arkivmateriale i heile fylkeskommunen Fylkesarkivet. I arkivforskrifta § 2-1, blir det fastsett at arkivarbeidet i eit offentleg organ som hovudregel skal utførast av ei arkivteneste, under dagleg leiing av ein arkivansvarleg. Fylkesarkivet er Hordaland fylkeskommune sin arkivinstitusjon og arkivmynde, og har som målsetting å sikre heilskapleg samfunnsdokumentasjon I Hordaland fylkeskommune ligg Fylkesarkivet organisatorisk inn under Kultur- og idrettsavdelinga og er vidare delt inn i kontora Dokumentsenteret og Depot. Dokumentsenter I arbeidet med dei moderne arkiva utviklar Dokumentsenteret rutinar og retningslinjer for arkivdanning, gjer opplæring i arkivsystem og arkivrutinar, rettleier i spørsmål knytt til informasjonsteknologi og arkiv i.

Video: Din inngang til historia: - Fylkesarkivet i Vestlan

Fylkesarkivet. Samarbeidsprosjekt med Museum Vest. Bevaring av arkiver fra norsk handelsnæring . Pågåande . Bevarings- og kassasjonsplan. Utarbeidast for den nye fylkeskommunen. Ferdigstillast oktober 2019. Fylkesarkivet i Hordaland og fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og sentralarkivet. Vidareutvikle strategi for eDepo Jeg mener å ha lest at dere driver med registrering av døde for hele Hordaland. Er dette riktig og hvor eventuelt langt er dere kommet? Jeg leter fortsatt etter Frans Jonassen (Glans) f. 1875 i Askim som formodentlig skal ha omkommet på Hardangerfjellet ca. 1916. Jeg vet når han er født og hvor o.. Hordaland. 1846 - 1963. Statsarkivet i Bergen og Hordaland Fylkesarkiv. April 1998. Vedlagt følger register til 209 branntakstprotokoller for Hordaland. De registrerte branntakst-protokollene oppbevares ved Statsarkivet i Bergen. Branntakstregisteret er blitt til etter initiativ fra Egil Nysæter, Fylkesarkivet i Hordaland IKA Hordaland kartlegg eigedomsarkiv hjå kommunane Neste → Status Snøklokkeprosjektet Skrevet 31. mai 2017 av Rune. Våren 2016 tok IKA Hordaland i samarbeid med Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane eit initiativ til å utvikle ein app for smartphone og nettbrett

Kopi av vitnemål og kompetansebevis - Fylkesarkivet i Vestlan

Norsk Kulturråd har i flere år samarbeidet med SSB om statistikken. Fra og med rapporteringsåret 2014 har innsamlingen blitt gjort av Arkivverket Fylkesarkivet er Hordaland fylkeskommune sin arkivinstitusjon og arkivmynde, og har som målsetting å sikre heilskapleg samfunnsdokumentasjon. Fylkesarkivet har ein rådgjevande og kontrollerande fagleg funksjon for å sikre at arkivverdig materiale skapt ved alle einingar i fylkeskommunen blir ivaretatt etter gjeldande lovar og reglar

Hordaland fylkesarkiv - lokalhistoriewiki

Fotoarkivet er eit samarbeid med Hordaland fylke, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune. SFj Fylkesarkiv har lang erfaring i databasedrift, og har brukt mange år på å byggje opp ulik type informasjon i databasane Hordaland: Kvinnherad: Kvinnherad bibliotek: Søk i bildesamling i Kvinnherad bibliotek: Hordaland: Vaksdal: Vaksdal kommunes fotoarkiv: Søk i fotoarkivet: Hordaland: Øygarden: Øygarden bibliotek: Infoside om biblioteket og lokalsamlinga: Biblioteket har bildesamling Sogn og Fjordane: Sogn og Fjordane: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane: Søk.

Tilsettliste - Hordaland fylkeskommun

Fylkesarkivet i Hordaland og fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og arkivtenesta. Vidareutvikle strategi for eDepot. Strategi for eDepot må sjåast på i samanheng med revidering av bevarings- og kassasjonsvurdering elektroniske arkiv for HFK. Ferdigstillast mars 2019. IT-arkivar. Elektronisk signering Hordaland fylkeskommune (fylkesarkivet, fotoverntenesta) Om eier: Med heimel i arkivlova tar Hordaland fylkesarkiv vare på eldre arkivsaker frå sentraladministrasjon og institusjonar i Hordaland fylkeskommune. Arkivet har også overordna ansvar for arkivdanning og arkivrutinar i fylkeskommunen. Arkivet.

Arkivportale

Fylkesarkivet i SF Denne slektssiden inneholder ane-oversikter og slektshistorier hovedsakelig fra vestlandsslekter i Hordaland, Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Sist oppdatert: 24.11.200 Fotoarkivet er eit samarbeid mellom Hordaland fylke, fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Innhald på sida SFj fylkesarkiv har lang erfaring i databasedrift og har brukt mange år på å byggje opp ulik type informasjon i databasane Hordaland fylkesarkiv; IKA Østfold; Oslo Byarkiv; Trondheim Byarkiv; Fylkesarkivet i Akershus; Drammen Byarkiv; Styringsgruppen for kommunal sektor. Projektleder: Ole Stian Hovland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Medlemmer: Torleif Lind, IKA Kongsberg; Arnt Ola Fidjestøl, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane ; Pål Mjorlund, IKA Opplendene.

Arkiv i Nordlan

Arkivplan.no er levert av selskapet Arkivplan.no AS, og er utviklet i tett samarbeid med de kommunale arkivinstitusjonene. Bakgrunnen for prosjektet Arkivplan.no er et ønske fra fagmiljøet om å utvikle en arkivplan som er lett tilgjengelig, blir brukt og som til enhver tid er oppdatert.. Følgende institusjoner har bidratt i utviklingsprosjektet:. KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Fylkesarkivet i Oppland (FiO) Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma) Interkommunalt arkiv i VestAgder (IKAVA) Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKAR) Bergen Byarkiv (BBA) Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS (IKAH) Hordaland Fylkesarkiv (HFA) Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (FS&F styreleder IKA Hordaland: 16:45: Avslutning første dag 17:00 - 18:00: Avreise til Fylkesarkivet, Omvisning-muggsanering-digitalisering-magasiner.

Samlaren er ukjend, men korta er frå 1880-åra fram til litt ut på 1900-talet. På den tida vart kort - seinare postkort - ein moderne og populær måte å halda kontakt med familie og vener på Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Fylkeshuset, Askedalen 2, 6863 Leikanger. Tlf. 57 65 61 00. Binder tek til som arkivar ved Museumssenteret i Hordaland, Avd. Osterøy Museum Fylkesarkivet i Vestland, Hermansverk. 1,378 likes · 1 talking about this. Fylkesarkivet i Vestland er ein fylkeskommunal institusjon. Vi arbeider med innsamling og vern av arkivmateriale frå heile.. HORDALAND SOGELAG Protokoll frå styremøte torsdag 11. september 2008 kl.15.00. Stad: Fylkesarkivet i Hordaland, Agnes Mowinchelsgt. 5, rom 380. Til stades: Else Marie Kind Hevrøy, Mikal Heldal, Åse Eikemo Strømme, Sigrid Kaale. Sak 16/2008: Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen merknader til innkalling og sakliste

 • Latino party mainz.
 • Minstelønn butikk.
 • Tysk bajonett 2 verdenskrig.
 • Dejavue rostock mieten.
 • Matisse maler.
 • Vond lukt i vasken på kjøkkenet.
 • Cities skylines basic guide.
 • Stadttore danzig.
 • Splendor utvidelse.
 • Windrose erklärung für kinder.
 • Visma feide login.
 • Holidaycheck bewertungen durchsuchen.
 • Flugzeug classic pdf.
 • Krysspriselastisiteten.
 • Krankenhaus bautzen telefonnummer.
 • Isbreer i sverige.
 • Forkynnelsen kryssord.
 • Thanksgiving middag tilbehør.
 • Donnerschlag bremen preise.
 • Markatrimmen.
 • Den syvende far i huset dub.
 • Stena saga lugarer.
 • Sportveranstaltungen karlsruhe.
 • Schuhbeck roastbeef remoulade.
 • Van gerwen wiki.
 • Madeleine mccann funnet død.
 • Frysepunkt alkohol 40.
 • Putekasse skeidar.
 • Ricchi e poveri voulez vous danser ulub.
 • Sandra chevrier kjøp.
 • Kredittkort enkeltmannsforetak.
 • Beste shampoo for tynt hår.
 • Androgyny.
 • Madeira für alleinreisende.
 • Dolkestødslegenden myte.
 • Las vegas airports.
 • Godkjente spesialister plastikkirurgi.
 • Cortiment erfaringer.
 • Mfg abkürzungen fanta 4.
 • Oslo hundeskole østfold.
 • Übungen für halswirbelsäule und schulter.