Home

Styremøte i helse sør øst rhf 14. desember 2022

Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 14. desember 2017 Tidspunkt: Kl 0915-1545 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne Cathrine Frøstrup Nestleder Eyolf Bakke Til kl 15:00 Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Bernadette Kumar Geir Nilse Om styremøte. Styremedlemmer skal ivareta de interesser som tjener Helse Sør-Øst RHF best. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmer representerer ikke noen interessegruppe, men møter som individuelle personer, med ansvar for alle saker, med unntak av det som er fastsatt i vedtektene for Helse Sør. foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF før vedtak treffes. § 12 Salg av foretakets eiendommer Salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. vedtektenes § 11 Styremøte 5. desember 2017 Styremøte, 05.12.2017 2017-12-05 Styresak. Styremøte 14. desember 2017 Styremøte, 14.12.2017, Sekretariat. Styret for Sunnaas Sak 65/17 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst RHF Sak 66/17 Årsplan styresaker 2017 Sak 67/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Orienteringer fra Brukerutvalge - Saksliste og KJØREPLAN til styremøte i HSØ 14 september 2017.pdf: Valg av HPV-laboratorier i Helse Sør-Øst.pdf: 085-2017 Saksframlegg - Valg av HPV-laboratorier i Helse Sør-Øst.pdf: pdf: 138142: 085-2017 Vedlegg postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF,.

styremøte 19. januar 2018 0920-1015 Sak 007-2018 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2017 1015-1030 PAUSE med fotografering 1030-1115 Sak 008-2018 Oppdragsdokument 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF - oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst - Foreløpig protokoll fra styremøte 22. oktober 2020.pdf: pdf: 167739: Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF. Sist oppdatert 13.05.2019 Fant du det du lette etter? Ja Nei. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for. Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet - Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018.pdf: pdf: 271942: 005-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf: Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2017 2. januar og 19. januar 2018.pdf sjon i Helse Sør-Øst RHF og underliggende helseforetak. Handlingsplan ble ikke framlagt i styremøte 22.desember, men skal framlegges i styremøte 28.februar. Rapport 10/2016 Korridorpasienter Vestre Viken HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst - Årsrapport 2016 14 av 1

Styret - Helse Sør-Øst RHF

 1. Styremøte i Helse Nord RHF 13. desember 2017 Styremøte, 13.12.2017 Protokoll (referat) med vedtak er lagt ut. Når og hvor Dato 13.12.2017 Klokkeslett 08:30-13:00 Sted. Radisson Blu Hotell, Bodø Saksdokumenter. Styremøte.
 2. Sak 78-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. november og 14. desember 2017.pdf: pdf: 91990: Sak 78-17 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 14. desember 2017.pdf: pdf: 258143: Sak 79-17 Årsplan for styret 2018.pdf: https:.
 3. Her finner du en oversikt over kommende og avholdte styremøter i Helse Nord RHF
 4. Styremøte i Helse Nord RHF 14. desember 2016 Styremøte, 14.12.2016 Saksdokumenter er lagt ut. Når og hvor Dato 14.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF.pdf: pdf: 844989: Styresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr 11-2016.pdf
 5. Styret i Finnmarkssykehuset Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge Styret i Nordlandssykehuset Styret i Helgelandssykehuset Styret i Sykehusapotek Nord. Styret i Helse Nord IKT. Revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, som har til formål å styrke styrets oppmerksomhet på virsomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen

Styremøte 14. desember 2017 - Sunnaas sykehu

 1. Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. april 2016 Tidspunkt: Kl 0915-1545 037-2016 MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2017 Styrets enstemmige V E D T A K Torsdag 14. desember 2017 - Oslo .
 2. 1. februar 2017 fra Helse Nord til divisjon nord . 1. mai 2017 fra øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst til divisjon sør-øst . De avgivende enhetene over har finansiert de virk somhetsoverdratte ressursene for 2017. I tillegg ble to personer virksomhetsoverdratt henholdsvis 1.april fra Helse Vest og 1. juli fra Helse Sør-Øst
 3. Mai 2017: NRK avdekker at utenlandske IT-arbeidere har tilgang til sensitive personopplysninger for pasienter tilhørende i Helse Sør-Øst. Mai 2017: PwC får i oppdrag fra Helse Sør-Øst å granske saken, og hele prosjektet settes på vent
 4. Helse Sør-Øst RHF har i styremøte 15. juni 2017 lagt til grunn at basisalternativet skal utvikles innenfor en kostnadsramme på 962 mill. kroner (prisnivå januar 2017), hvorav 50 mill. kroner avsatt til tilpasning til tomt (flytting av gartneri. mv). Tilsvarende kostnader ved full samtidig utbygging er estimert til 1 316 mill. kroner
 5. Innkalling til styremøte i Sykehusinnkjøp HF Det innkalles til styremøte i Sykehusinnkjøp HF Tid: Onsdag 7.desember, klokken 09.30 - 16.00 (starter med styringsgruppemøte) Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass 5, Oslo Vedlagt følger saksliste og sakspapire
 6. istrerende direktørs innstilling til vedtak: STYREMØTE 14. DESEMBER 2017 OG EKSTRAORDINÆRE STYREMØTER 2 OG 19. JANUAR 2018 Styrets enstemmige V E D T A
 7. Tid: 13. desember 2017, kl. 0930 - 1530 Sted Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2017 samt B-protokoll fra styresak 91-2017 Sak nr. Helse Sør‐Øst stilte infrastrukturmoderniseringen i bero den 24. mai i år og utreder n å.

- Basert på Sykehuspartners beskrivelse av status, vil Helse Sør-Øst RHF vurdere behovet for videre utredning, sier Lofthus til Dagens Medisin. Styreleder i Sykehuspartner HF, Morten Thorkildsen, viser til Sykehuspartners tidsplan, som sier at man skal levere en anbefaling om hva man skal gjøre med Imod-prosjektet, til Helse Sør-Øst innen første halvår er gått Styremøte i Helse Nord RHF 14. juni 2017 Styremøte, 14.06.2017 Protokoll fra møtet er lagt ut. Når og hvor Dato 14.06.2017 Klokkeslett 08:30-14:00 Sted Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø Saksdokumenter.

Styremøte 14. september 2017 - Helse Sør-Øst RHF

Styreprotokoller - Helse Sør-Øst RHF

Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget i Sykehuset Telemark 7. desember til orientering. Sak nr. 127-12 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Styrets enstemmige vedtak: Styret tar protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst 22. november til orientering 10:00-14:00 Sted Foretaksadministrasjonen. 2017-09-22 Styresak 029-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf: pdf: 159483: 2017-09-22 Styresak 028-17 Innkalling til styremøte 2017-09-22.pdf: 2017-09-22 Foreløpig protokoll fra styremøte 2017-09-22.pdf: pdf Om oss : Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi sørgjer for at kring 1,1 million innbyggjarar i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Offentlige sykehus, distriktspsykiatriske sentra, avtalespesialister og private behandlingstilbu STYREMØTE 24. april 2017 - SAKSNR 014/17 Orienteringssak: Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF Saksbeskrivelse Styret i Helse Sør-Øst RHF har avholdt to ordinære styremøter siden forrige styremøte i Sykehusapotekene HF. Protokoller og saksfremlegg fra avholdte styremøter finnes på hjemmesidene til Helse Sør-Øst RHF

Styremøte 2. februar 2017 - Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF av 15. mars 2018 og supplerende informasjon av 25. april 2018. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Sør-Øst RHF har oppfylt sørge for-ansvaret. Foretaksmøtet merket seg styrets konklusjon om at styringskrav gitt i oppdragsdokumentet og foretaksmøte for 2017 er ivaretatt og at sørge for-ansvaret som Helse Sør-Øst RHF. styremøte i Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 til orientering. Sarpsborg, den 12.02.18 . Just Ebbesen . administrerende direktør . Vedlegg: 1. Protokoll fra ekstraordinære styremøter i Helse Sør-Øst RHF 2. januar og 19. januar 2018 (inneholder også protokoll fra styremøte 14. desember 2017) 2 Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR 047-2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. APRIL 2018 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 26. mars 2018 godkjennes. Hamar, 7. juni 2018 Cathrine M. Lofthus administrerende direktø ¤ Helse Sør-Øst RHF: Som følge av bemanningssituasjonen i sin kommunikasjonsavdeling i 2017 engasjerte kommunikasjonstjenester i forbindelse med endring av plan for modernisering av IKT-infrastruktur og framlegging av rapport med gjennomgang av tilgangskontroll til sensitiv informasjon Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Presentasjon av revisjon Styremøte Sørlandet sykehus HF 18. mai 2017 Styrings- og kontollmiljø Risikostyring Tiltak for å h

14.08.2020 / Helse Sør-Øst RHF Reiseråd og tilrådingar for medarbeidarar i Helse Vest som har vore i utlandet Du må teste deg om du har vore i gule land og gå i karantene om du har besøkt raude Helse Sør-Øst RHF Innkalling og saksdokumenter sendes elektronisk og per post til styret, med unntak av medlemmer som kun ønsker elektronisk forsendelse. Mottakere som skal ha kopi av saksdokumenter får dette kun elektronisk. Møteinnkalling til styremøte fredag 14. desember kl. 09.00 (merk tid 4. Helse Vest 5. Helse Sør-Øst (ikke inkludert i første budsjettutkast) 6. Helse Midt-Norge 7. Helse Nord 8. Stab-/fellesfunksjoner (i første utkast er dette inkludert i HINAS sitt budsjett) 9. Ledelsen I 2017 skal Sykehusinnkjøp HF sine enheter i stor grad videreføres «as-is», noe so Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse Midt-Norge RHF Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2017/588 - 8916/2017 Rita Bjørgan Holand , 14.12.2017 Innkalling styremøte Helse Midt-Norge RHF 21.12.17 Det kalles med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 21.12.17 kl. 09.00. Møtet avvikles som telefonmøte Styret i HSØ har avholdt to ordinære styremøter (14. juni og 24. august) og et ekstraordinært styremøte (6. august) siden forrige styremøte i Sykehusapotekene HF. Neste styremøte avholdes 13. september 2018. Protokoller og saksfremlegg fra avholdte styremøter finnes på hjemmesidene til Helse Sør-Øst RHF

Planen «Felles plan for neste generasjon EPJ - Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest», som vart lagt fram til orientering for styret. Styret ba administrasjonen vurdere å bruke delar av styremøtet i desember 2017 til eit styreseminar om «inter-regionale og nasjonale tiltak innanfor IKT-området». Vedtak (samrøystes): 1 Tid:11.00-17.00Sted: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Saksnr. Sakstittel84-2018 Godkjenning av innkalling85-2018 Godkjenning av saksliste86-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02.11.1887-2018 Virksomhetsrapport pr. 31.10.1888-2018 Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenesten - evalueringsrapport89-2018 Mottaksprosjekt ambulanseflytjenesten (UNNTATT OFFENTLIGHET)90-2018 Oppfølging av.

FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 17.01. 2017 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Etablering av ny modell for spesialistutdanninga for leger ‐ Dei regionale helseføretaka sine rollar og ansvar ARKIVSAK: 2017/75 STYRESAK: 015/17 STYREMØTE: 02.02. 2017 Saka er felles for alle fire RHF, og er difor ikkje skriven på nynorsk Styremøte 20.12.16 . SAK NR 097 - 2017 . FULLMAKTER SYKEHUS INNLANDET HF 2018 . Forslag til . VEDTAK: 15. desember 2017 . Alice Beathe Andersgaard . administrerende direktø r . Side 2 av 4 . SAKSFREMSTILLING forelegges foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Revisor Hans Christian Berger, PWC Varamedlemmer Sak nr. 2-2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 15. desember 2016 Sak nr. 14-2017 Eventuelt Styrets enstemmige vedtak: Det forelå ingen saker til eventuelt Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 13. desember 2018 Tidspunkt: Kl 0915-1700 Følgende medlemmer møtte: Svein Ingvar Gjedrem Styreleder Anne Cathrine Frøstrup Nestleder Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Bushra Ishaq Forfall Vibeke Limi Einar Lund 2017 og ordinært styremøte 22. desember 2016. Sak 008/2017 vedleggÅrlig melding 2016 2/2017, samt de temaene Helse Sør-Øst ber om for sin behandling av saken. Enstemmig vedtak: tillegg styrets plandokument. Årlig melding leveres av alle foretak i HSØ RHF etter fas

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 4. des. 2018 kl. 1100-1700 hos Helse Sør‐Øst RHF på Hamar. Saksliste: Sak 84‐2018 Godkjenning av innkalling Sak 85‐2018 Godkjenning av saksliste Sak 86‐2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02.11.201 lagt til grunn i bærekraftanalyse ved styrets behandling av konseptfaserapport desember 2016. 11. Styret legger til grunn at foretaket skal vedlikeholde bygningsmassen i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet i helse Sør-Øst, og slutter seg til Helse Sør-Øst RHF vedtatt Deltaking på føretaksmøte i Helse Vest RHF (KT) Vedtak (samrøystes) Innkalling og dagsorden blei godkjent. Sak 002/19 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11.12. 2018 Vedtak (samrøystes) Styret godkjente og underteikna protokollen frå styremøte i Helse Vest RHF 11. desember 2018 som tidligere er lagt til grunn for 2017. Helse Sør-Øst RI-IF sin andel av denne justeringen utgjør 436 mill. kroner. Med forbehold om Stortingets godkjenning justeres Helse Sør-Øst RHF sin ramme for driftskreditt pr. 31. desember 2017 fra 450 mill. kroner til 14 mill. kroner. BHO: AKO: 19. juni 2017 Sign

Video: Styremøte 1. februar 2018 - Helse Sør-Øst RHF

utviklingsplanarbeidet, samt regionale føringer fra Helse Sør -Øst RHF om områder som spesielt skal inngå i planarbeidet. Tidligere strategi - og planarbeid gjennomført i Vestre Viken er lagt til grunn. Det omfatter Strategi 2025 fra desember 2011, Utviklingsplan fra desember 2012, sam Sak 101-2017 ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport per oktober 2017 (forkortet versjon) 2. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøtet 16. november 2017 3. Pålegg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4 Helse Sør-Øst RHF, og legger til grunn at det regionale helseforetaket overtar arbeidet med konseptfasen, inkludert utforming av mandat. Sak 080-2017 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER Det ble orientert om sakene før behandling av styresak 079-2017. Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1 De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene besluttet 14. desember 2015 å organisere det tverregionale arbeidet som et prosjekt, koordinert av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet skal bestå inntil regionale utdanningssentre som er under etablering er i full drift og den nye modelle

Forprosjektrapporten vil bli behandlet i styremøte i Vestre Viken 21. januar 2019. Helse Sør-Øst vil behandle Forprosjekt Nytt sykehus i Drammen i styremøte 31. januar 2019. Eventuelt Ingen saker under dette punktet. Drammen 17. desember 2018 Torbjørn Almlid styreleder Margrethe Snekkerbakken Torkil Bjørnso fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. februar 2020 kl. 0930-1500 Sted: desember 2019 var det 14 åpne avvik etter tilsyn. Avvikene er beskrevet i vedlegg til styresaken. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomførte revisjonen «Uønsket variasjon»

Foretaksmøter - regjeringen

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort Andreas Moe, dr. med., prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF, er invitert til møtet for å redegjøre for risikoanalysen som ble gjennomført etter oktobermøtet. Han skal tale nå. 01:17. Han sier det er legitimt å spørre om tilbudet for de nord for Tromsø blir dårligere om et PCI-tilbud etableres i Bodø Sak 112/18 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2018 Vedtak (samrøystes) Styret godkjente og underteikna protokollen frå styremøte i Helse Vest RHF 2. oktober 2018. Sak 113/18 Administrerande direktør si orientering 1. Rapportering tilsynssaker Administrasjonen viste til utsendt notat. 2 Styret i Helse Vest IKT drøfta ved behandling av sak 079/17 i styremøtet 21.12.2017 behovet for ei orientering til styret i Helse Vest RHF og styra i helseføretaka om arbeidet med informasjonstryggleik i lys av ulike saker knytt til Helse Sør-Øst, mellom anna utfordringa

Styremøte i Helse Nord RHF 13

Stifterne var Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF, som hver har en eierandel på 25 %. Foretaksmøtet i Sykehusinnkjøp besluttet 25. januar 2016 at relevante ressurser og enheter innenfor regionenes og helseforetakenes innkjøpsressurser skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp innen 31. desember 2016 Foreløpig protokoll styremøte 14.06.2018 Sakstittel: Helse Sør-Øst RHF - Styremøter 2017 - 2018 DokType I Sak/dok nr: 2017/122-27 5595/2018 Løpenr.: 15.06.2018 Journaldato: 14.06.2018 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Helse Sør-Øst RHF Innhold: Statusrapport til HMN - mai 2018 - St.Olavs Hospital Sakstittel 2017. 3. Årlig melding 2017 sendes Helse Sør‐Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 2018. Sak nr. 006‐2017 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Styrets enstemmige vedtak: Styret vedtar vedlagte erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse fo

Styremøte 20. desember 2017 - Akershus universitetssykehu

STHF er eid av Helse Sør-Øst RHF (HSØ) opptaksområde er Telemark fylke med 171.333 innbyggere Den 10.desember 2013 ble anbefaling til framtidig tjenestetilbud ved Sykehuset Telemark lagt fram og styret ved STHF ble, på styremøte den 17. desember 2013, orientert o Helse Sør-Øst vil stanse outsourcing av IT inntil videre. Venstre mener toppsjefen og styreleder i Helse Sør-Øst bør trekke seg, fordi de har tatt for lett på oppgaven og Helse Sør-Øst RHF er i dialog med Helsedirektoratet for å få verifisert at effekten. På bakgrunn av dette er det besluttet å utsette budsjettleveransen fra helseforetakene fra 14. desember 2018 til 10. januar 2019. Denne utsettelsen påvirker ikke de intern Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, styrets nestleder, Helse Vest RHF Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF . personvern og tilgangssystemer, i neste styremøte. 4. Styret vil iverksette en ekstern gjennomgang av helseforetakets etterlevelse av desember 2017 i balanse

Styremøte 18. desember 2017 - Sykehuset Østfol

Styret godkjente og underteikna protokollen frå styremøte i Helse Vest RHF 2. oktober 2017. 3 Sak 103/17Administrerande direktør si orientering : 1. Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF har utarbeidd FELLES PLAN for 14 (18 : 10.11. 2017 . Gunnar. som tidligere er lagt til grunn for 2017. Helse Sør-Øst RHF sin andel av denne justeringen utgjør 436 mill. kroner. Med forbehold om Stortingets godkjenning justeres Helse Sør-Øst RHF sin ramme for driftskreditt pr. 31. desember 2017 fra 450 mill. kroner til 14 mill. kroner

Styremøter i Helse Nord RHF - Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Furutun habiliteringshjem, Oredalsveien 128, gnr. 202, bnr. 15, fnr. 14 og gnr. 210, bnr. 29, fnr. 603 i Fredrikstad kommune. c. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 061-2016 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Bispegra 34 og 36, gnr. 42, bnr. 393, I Helse Sør-Øst sitt styremøte 16. juni 2016 blir det vedtatt at prosjektet skal avgrenses før prosjektet kan gå videre til konseptfasen: Prosjektet jobbet gjennom 2017 med avgrensning og dimensjonering for utbygging i første etappe med fokus på virksomhetsinnhold, arealbehov for universitetsfunksjoner Leder 24.05.2017 13.00.21 Sykehuspartner-giganten styres av Sør Øst ved styreleder, slik de har valgt å innrette seg i de fleste helseforetak. Amatørskapet forholder seg ikke til lovgivningen når det gjelder IKT for ventetid og rettigheter eller ved forvaltning av journaler. Viser at vi trenger en full gjennomgang av Sør Øst Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2017. Oppdrag og bestilling 2017for Sykehuspartner HF ble gjort gjeldende i felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF 15. februar 2017. I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 14 skal endringer i vedtekten

Styremøte i Helse Nord RHF 14

Helse Sør-Øst RHF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. PKH startet opp konsernpensjons-kassen 1. januar 2014 i helt nye lokaler, med 6 ansatte. Lokalene deles med Sykehusinnkjøp, Grev Wedels plass 7. Virksomheten ledes av et styre med 9 med-lemmer hvorav 6 er oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF. PKH velger å hente hjem telefon Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 13. desember 2018 at det skal utlyses en konkurranse for anskaffelse av en elektronisk løsning for regional ambulansejournal. Vestre Viken og Sykehuset Østfold er per i dag de eneste helseforetakene i regionen som har elektronisk pasientjournal i sine ambulanser unntak av Helse Sør-Øst RHF, som satte ned en arbeidsgruppe i 2016 for å følge med på utviklingen i antall bierverv ved innføringen av fritt behandlingsvalg. Videre har Helse Vest RHF behandlet spørsmål om bierverv i styremøte etter at internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte en revisjon av bierverv i 2015 I henhold til stiftelsesprotokollen pkt 3 skal Pasientreiser HF per 1. april 2017 overta den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser fra Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS via eierne Helse Sør - Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF Helse sør øst tildeling forskningsmidler 2020. Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 132,7 millioner kroner i regionale forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og forskningstiltak for 2018 Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet mal for avtale som kan benyttes. Avtalen skal vedlegges søknaden. Det gjøres oppmerksom på at forskningsmidler tildeles søkerinstitusjonen og øremerkes.

Styret i Helse Nord RHF - Helse Nord RHF

Årsplan 2017 for Samarbeidsorganet - Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo 1 Møte i SO Beslutningssaker Drøftingssaker Orienteringssaker Møter i arbeidsutvalget 6. januar og 6. februar 3. mars Plan for ferdigstillelse av prinsipper for vertskapsrolle for store felles prosjekter med ekstern finansiering helse Årsplan 2017 14.desember Sak til RHF styret om utarbeidelse av oppdrag og bestilling 2018 19.desember Intern målsamling i Sykehuspartner HF Januar OBD versjon 0.8 oversendes fra Helse Sør-Øst RHF for kommenterer Januar OBD versjon 0.9 oversendes fra Helse Sør-Øst RHF 1. februar Sykehuspartner OBD behandles i HSØ RHF styre

Sak 14‐2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.1.18 Sak 15 Protokoll fra styremøte 6. desember 2017 er godkjent. med en 20 % andel på Helse Midt‐Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF, og 40 % andel på Helse Sør‐Øst RHF. Foretaket. I oppdragsdokumentet for 2017 har Helse Sør-Øst RHF stilt krav om at gjennomsnittlig ventetid innenfor somatikken skal være under 60 dager. Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det satt som mål at gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 45 dager. I desember va Mottaker: Konsernrevisjonen i Helse Sør - Øst RHF Sak: Internrevisjon Pasientreiser Dok.: Utgående internt produsert, 10/00240-90 Kontrollstrategi Journaldato: 29.11.2017 Tilg. kode: U 14.09.2017 Arkivkode: Saksbehandler: Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv 023 Avdeling for virksomhetsstyring Mottaker: Konsernrevisjonen i Helse Sør - Øst RHF 1. Styret bekrefter at Oppdrag og bestilling 2017 fra Helse Sør-Øst er mottatt. 2. Styret tar adm. direktørs vurderinger hva gjelder foretakets evne til å etterkomme de mest sentrale målsettinger i oppdraget for 2017 til orientering. 3. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjen nom Oppdrags- og bestilling 2017 2017 og ordinært styremøte 22. desember 2016. Det regionale prosjektet i Helse Sør-Øst leverte i desember 2016 et forslag til Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med de andre regionene blitt enige om en felles mal for erklæring som innebærer følgende Helse Sør-Øst vil ikke svare på hvor mye det eventuelt vil koste å avslutte avtalen. 2017-05-15 — 14.46 (Oppdatert: 2017-05-15 — 14.56) På denne bakgrunn har Helse Sør-Øst RHF behov for en ekstern kvalitetssikring og gjennomgang av hele programmet

 • Rettigheter ved kjøp av bruktbil.
 • Partial derivative wolfram.
 • Klovner i kamp damer.
 • Myanmar reisen individuell.
 • Büro reinigungskraft wien.
 • Panser plett.
 • Dav köln jobs.
 • Polefit.
 • Gravid uke 27 svimmel.
 • Pin ändern samsung.
 • Höhle der löwen abgesetzt.
 • Moestue oslo.
 • Restaurant heilbronn umgebung.
 • Download imagemagick windows.
 • Tankstellen a7.
 • Test cider.
 • Pummeleinhorn bilder zum ausdrucken kostenlos.
 • Spise kristiansand.
 • Trekk til bil biltema.
 • Kathrin kammler.
 • Lapin fauve de bourgogne prix.
 • Berggasthof hochpröller kollnburg.
 • Sole f63 review.
 • Dromen over dode mensen.
 • Wanderung pfänder möggers.
 • Hvordan bli kvitt kviser over natten.
 • Mynte krydder.
 • Lino nettbutikk.
 • Gop bad oeynhausen gutschein gültigkeit.
 • German japanese alliance.
 • Hotels in flachau österreich.
 • Joar leifseth ulsom.
 • Lungenwürmer katze übertragung mensch.
 • Nrk sport dab.
 • Tarmskylling med kaffe.
 • Die tribute von panem catching fire stream hdfilme.
 • Rathaus leverkusen termin.
 • Studentenwerk oldenburg wohnen adresse.
 • Allianz stiftung.
 • Symptomer på kreft i rumpa.
 • Ullhals baby.